موسسه تحقیقاتی راه ابریشم

موسسه تحقیقاتی راه ابریشم دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  در سال 2015 تاسیس شده است. رییس سابق دانشگاه هنگ  آقای جانگ شین گانگ (zhang xin gang) ریاست افتخاری این موسسه را بر عهده دارد. در راستای خدمت رسانی به استراتژی ” ی  ی راه”   دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی   برعناصر ذاتی و توانایی های بالفعل خود مانند “ویژگی های چند زبانه بودن”، “برتری فرا فرهنگی”، “ی علمی آموزشی و تولیدی”  و  “پل برون رفت “یه نموده است و موسسه تحقیقاتی راه ابریشم با چشم اندازی دور دست،  شروع از مقیاس  وبا  های ذره ذره تلاش  است تابه ی قطب رشد و تحول همه جانبه تبدیل شود.

موسسه تحقیقاتی راه ابریشم با استفاده از “ویژگی های چند زبانه بودن”، “برتری فرا فرهنگی”،   تصویر روشنی ازراه ابریشم ”  دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی”، ” منش ورفتار این دانشگاه “، “ویژگی های خاص دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی ”  به نمایش گذاشته است.

تحقیقات برروی عنوان ” ی  ی راه”، به اندیشگاه مهم استراتژی  تبدیل شده است؛  ی “ی علمی آموزشی و تولیدی”  و  “پل برون رفت ” این دانشگاه را به نحو احسنت  خواهد ساخت. و ” توصیف خوبی ازاسطوره های چین”، انتشار فریاددوستی چین” برون رفت فرهنگی چین” و سایر مضمونهای یدی را در برگرفته و  ی در نوآوری و ادغام مرزها را فعالانه  به پیش برده و  به راه “برون رفت” چین به ی راه ابریشم خدمت  و به نیاز  های راه ابریشم به مطالعه و تحقیق بر مسیر رشد و توسعه و اصلاحات  چین جامع عمل پوشانده و  مشاوره و آموزش همه جانبه درسطوح مختلف ایجاد  است.

 موسسه تحقیقاتی راه ابریشم دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  برای تسهیل ایجاد ی مبادلات فرهنگی بین یی  در مسیر راه ابریشم قرار گرفتند نقش موثری رادر تحقق استراتژی” ی  ی راه” ای.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC