ادارۀ دانشجویان خارجی
ادارۀ روابط و همکاری بین المللی
ادارۀ موسسه کنفوسیوس
درباره دانشگاه BFSU

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC