التخصيصات للبكالوريوس

2019年04月15日


قوانین مدنی و تجاری

علم حقوق بین المللی

قانون مالکیت معنوی

حقوق بین‌المللی وهمکاری اجرای قانون

نظام سیاسی چینی وخارجی

سوسیالیسم علمی جنبش کمونیسم بین‌المللی سیاستبین‌المللی

روابط بین‌الملل دیپلماسی

مدیریت دیپلماسی عمومی

علم منطقه ها

روزنامه‌نگاری

روزنامه نگاری وارتباطات

زبانشناسی وزبانشناسی کاربردی

زبان وادبیات چینی

ادبیات قدیمی چین

ادبیات تطبیقی وادبیات

جهانی زبان وادبیات انگلیسی

زبان وادبیات روسی

زبان وادبیات فرانسوی

زبان وادبیات آلمانی

زبان وادبیات ژاپنی

زبان وادبیات اسپانیایی

زبان وادبیات عربی

زبان وادبیات اروپایی

زبان وادبیات آسیایی وآفریقایی

زبان شناسی خارجی وزبانشناسی کاربردی

ادبیات تطبیقی و مطالعات میان فرهنگی

مطالعات ترجمه

علم برنامه ریزی و سیاست زبان

فن آموزش و پرورش بین المللی چینی

پژوهش منطقه های آسیایی و آفریقایی

قانون بین المللی و حکومت منطقه

بازرگانی بین المللی و حکومت منطقه

روابط بین المللی و پژوهش منطقه

ارتباط بین المللی

مدیریت مالی مهندسی و مدیریت ریسک

بازرگانی و مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت لجستیک بین المللی و زنجیره عرضه

بازرگانی چند ملیتی و مدیریت اطلاعات

پایگاهپژوهشرشتههایویژهمقطعکارشناسیارشد

کارشناس ارشد ترجمه

کارشناس ارشد فن آموزش و پرورش بین المللی چینی

کارشناس ارشد مالی

کارشناس ارشد بازرگانی بین المللیآدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC