موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه کلمبوCIUC

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه هاوایی در مانواCI-UHM

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس لندنLCI

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه زایدCIZU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر بارسلونCIAB

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه زبانهای خارجی دولتی مسکو CIMSLU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه مطالعات خارجی کرهCIHUFS

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر کراکوفCIK

موسسۀ آموزش زبان چینی کنفوسیوس دانشگاه مالایاKITCLUM

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه ساپینزا رمCIURLS

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه لورند اوتووCIELU

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس نورنبرگ- ارلانگنCIN

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس مونیخCIM

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه گوتینگCIUG

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر دوسلدورفCID


موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر لیژCIL

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر بروکسلCIIB


موسسۀ آموزشی کنفوسیوس دانشگاه تیرانا CIUT

موسسۀ آموزشی کنفوسیوس در شهر صوفیهCIS

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC