المطبوعات الأكاديمية

2019年04月15日


مجلاتحرفهایکهدرفواصلزمانیمعینمنتشرمیگردد:

<آموزش و مطالعات زبانهای خارجی> (مجلۀ کلیدی)

«دبیات خارجی»(مجلۀ کلیدی)

«اکره بین المللی»مجلۀ کلیدی)

«آموزش وپرورش زبان روسی در چین»

«آموزش انگلیسی»

« آموزش فرانسوی »

« آموزش روسی »

« مطالعات علوم انسانی آرمانی »

« چین شناسی بین المللی »

« آموزش زبان چینی بین المللی »آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC