مراكز البحث العلمي

2019年04月15日


مرکز مطالعات آموزش زبانهای خارجی چین

مرکز مطالعات خاور میانه و اروپا

مرکز مطالعات ژاپن

مرکز مطالعات انگلستان

مرکز مطالعات کانادا

مرکز مطالعات توسعه استعداد زبان ملی

پایگاه مطالعات فرهنگ جهان و تبادل فرهنگی با خارجی پکن

مرکز همکاری و ابداع روش های برای گسترش دادن فرهنگ چینی به دیگر نقاط جهان

مرکز آزمایش زبانهای خارجی چین

پژوهشکده تاریخ جهان

مرکز مطالعات ژاپن شناسی پکن

مرکز مطالعات چین شناسی در خارج

مؤسسه مطالعات ادبیات خارجی

مؤسسه مطالعات زبانهای خارجی

مؤسسه مطالعات مسائل بین المللی

مرکز مطالعات زبان و ادبیات جهانی

مرکز مطالعات دیپلماسی عمومی

مرکز مطالعات سازمانهای بین المللی و سازمان ملل متحد

مرکز مطالعات سیستم پاک و سالم سیاست های چین و کشورهای خارجی

مرکز مطالعات اطلاعات تحقیقاتی آسیا و جهان

مؤسسه مطالعات آموزش عالی

مرکز مطالعات حقوق آموزشی چینی و خارجی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن

مرکز مطالعات زبان و فرهنگ آفریقا

پژوهشکده جاده ابریشم

مرکز مطالعات حقوق مالکیت دانش دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن

مرکز امارات متحده عربی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن

مرکز مطالعات فرهنگ آلمان

مرکز زبان روسی

مرکز مطالعات حل و فصل مناقشات بین المللی

مرکز مطالعات انگلیستان، آمریکا و فرانسه

مرکز آموزش و پرورش علم قانون خارج از دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

مرکز مطالعات کانادای دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

مرکز مطالعات ناحیه فرانسوی بلژیک دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

مرکز مطالعات استان کبک

مرکز مطالعات سوئیس دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

مرکز مطالعات فرهنگ ترجمۀ زبان

مرکز روابط بین شرق و غرب

مرکز مطالعات مسائل بین المللی و جنسیت اجتماعی

مرکز مطالعات تجاری انگلیس

مرکز مطالعات مدیریت میان فرهنگی

مرکز مطالعات نظام و صنعت

مرکز مطالعات سازمان موسسات و استراتژیک

مرکز مطالعات علوم مدیریت

مرکز مطالعات اقتصاد ملی و بین المللی

مرکز مطالعات مالی و تجارت بین المللی

مرکز مطالعات گروه ٢٠

مرکز مطالعات خاور میانه و اروپا

مرکز مطالعات فنلاند

مرکز مطالعات آموزش زبانهای خارجی اینترنت چین

مرکز مطالعات آسیای غربی و آفریقا

مرکز مطالعات آسیای جنوب شرقی

مرکز مطالعات کرۀ جنوبی و کرۀ شمالی

مرکز مطالعات وآموزش زبان کره ای

مرکز مطالعات آسیای جنوبی

دانشکدۀ زبان و فرهنگ شاهدخت سیریندهرن

مرکز مطالعات مالزی چین

مرکز مطالعات ادیبات چینی در آمریکا

مرکز زبان شناسی و زبان شناسی کاربردی دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی

مرکز مطالعات ادبیات انگلستان و امریکا

مرکز مطالعات امریکا

مرکز مطالعات ترجمه

مرکز مطالعات انگلستان

مرکز مطالعات استرالیا

مرکز مطالعات ایرلند

مرکز مطالعات کانادا

مرکز مطالعات ارتباط بین المللی

مرکز مطالعات میان فرهنگی دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن

مرکز مطالعات اقوام چینی در جهان

کمیته تحقیقات و توسعه حرفه استادان دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی

مؤسسه مطالعات اقتصادی جهان

مؤسسه مطالعات فلسفی و فرهنگ

مرکز مطالعات کنفوسیوس و”ای ” شناسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن

مرکز مطالعات صنعت فرهنگی

مرکز مطالعات آموزش زبان چینی بین المللی

مرکز مطالعات میان فرهنگی و ادبیات تطبیقی

مرکز مطالعات منابع آموزش زبان چینی بین المللی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن

مرکز مطالعات انگلیسی کاربردی ویژه

مرکز تبادل آموزش عالی فرهنگ چین و کانادا

مرکز مطالعات سریلانکا

مرکز اندونزی

مرکز زبان و فرهنگ لاتین

مرکز مطالعات لهستان

مرکز مطالعات رسانه خبر

مرکز مطالعات اخلاق رسانه، سیاست و قانون

مرکز مطالعات مکزیک

مرکز مطالعات کشورها و منطقه ها ی فرانسوی زبان

مرکز مطالعات اروپای شمالی

مرکز مطالعات قانون چین- آفریقا

مرکز مطالعات ادبیات معاصر فرانسهآدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC