تخصصات يحق لها منح شهادة الدكتوراه

2019年04月16日


زبان وادبیات انگلیسی

زبان وادبیات روسی

زبان وادبیات فرانسوی

زبان وادبیات آلمانی

زبان وادبیات ژاپنی

زبان وادبیات اسپانیایی

زبان وادبیات عربی

زبان وادبیات اروپایی

زبان وادبیات آسیایی وآفریقایی

زبان شناسی خارجی وزبان شناسی کاربردی

ادبیات تطبیقی و مطالعات میان فرهنگی

مطالعات ترجمه

علم برنامه ریزی و سیاست زبان

فن آموزش و پرورش بین المللی چینی

پژوهش منطقه های آسیایی و آفریقایی

قانون بین المللی و حکومت منطقه

بازرگانی بین المللی و حکومت منطقه

روابط بین المللی و پژوهش منطقه

ارتباطات بین المللیآدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC