بخش پژوهش و آموزش تربیت بدنی

بخش پژوهش وآموزش تربیت بدنی، اداره ی مسئول امورتربیت بدنی دانشگاه است  مستقیما زیر نظر رییس دانشگاه مدیریت می شود.  بخشهایی   توسط رییس دانشگاه مدیریت می شود شامل ،بخش پژوهشی آموزشی تربیت بدنی، دفتر اموردانشجویان، یته ی لیگ جوانان، یته  و هیئت ی یته تربیت بدنی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  وسایر بخشها   دارای ساختارسازمانی  و بی نقصی می باشند.

بخش پژوهش وآموزش تربیت بدنی عهده دار مسئو لیت آموزش تربیت بدنی دانشجویان  دانشگاه  می باشد.مربی گری ورزشی ،آموزش تیمهای ورزشی، برگزاری مسابقات داخل و خارج از دانشگاه و انجام تست«استانداردسلامت بدنی دانشجویان »همچنین  به برگزاری فعالیتهای ورزشی یته یته  و سایر واحدهاازوظایف این مجموعه می باشد .

این  دارای16 نفر  آموزش است.  در میان آنها 15نفرمدرس، 1نفرمدرس یلی می باشدو3نفر  زمین ورزش و  ازاین تعدادمدرس 5 نفر  با درجه ی ی ارشد می باشندو مابقی مربیان دوره های آموزشی جبرانی ی ارشدراگذراندند.6نفر ازمدرسان زیر 40 سال سن  میانگین سنی تیم مربیان را پایین آورده و جوان ساخته واین از ویژ گیهای مهم امر تربیت بدنی می باشد.در حال حاضر بخش ما دارای 9 نفر دانشیار و 6 استادیار می باشد. همه ی اساتید تدریس در مقطع ی را بر عهده گرفته اند.

هم  دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  دارای 11  نماینده تیم ورزشی از جمله تیمهای  آقایان،  بانوان، والیبال آقایان، والیبال بانوان،فوتبال آقایان،بدمینتون،تنیس، پی پنگ،دو و میدانی، ایروبی و شنا  می باشد. اعضای تیمها را افرادی با قدرت بدنی و فیزیی بالا و علاقه مند به ورزش یل می دهند.وظیفه آموزش را مربیان هر رشته از بخش پژوهش  و آموزش تربیت بدنی بر عهده دارند از زمان یل تیم تا  با تلاش   مربیان ودانشجویان،در رشته های مختلف مسابقات ورزشی آموزش عالی پایتخت توانسته نتایج بسیار خوبی به دست آورد.

سال 2010 ،  دانشگاه ما پس از بررسی و تصویب در انجمن تربیت بدنی  یته ی آموزش  وسازمان  در سطح بالای آموزش عالی،  مجوز پذیرش  سطح بالا در رشته ی شنا را  نموده است.و همزمان در همان سال شروع به پذیرش  سطح بالا .آموزش تخصصی این نوع و  ،  برگزاری مسابقات و مطالعات فرهنگی را بخش پژوهش  و آموزش تربیت بدنی با گروه ارتباطات بین الملل با هم مدیریت می .

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC