گروه زبان و ادبیات پرتغالی و اسپانیایی

گروه زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  در سال 1952 و گروه  زبان پرتغالی در سال 1961 تاسیس شده است و این دو گروه  جزء اولین گروههای آموزش زبان خارجی بعد از به وجود آمدن جمهوری خلق چین به حساب می آیند. به مدت 60 سال، گروه زبان و ادبیات پرتغالی و اسپانیایی برای  ی چین وپرتغالی و اسپانیایی زبان در مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش قابل توجهی را ایفا  است.

در سال 1979، برای اولین بار مجوز  حق اعطای  ی ارشد زبان اسپانیایی را به دست آورده وجزء اولین دانشجویان مقطع ی ارشد در سراسر  این رشته  بودند. سال 1996،  گروه زبان اسپانیایی اولین بار حق اعطای  ی این رشته را به دست آورد. سال 2010، این گروه  به یی از زمینه هاییدی علمی آموزشی زبان و ادبیات اسپانیایی در  تبدیل شد.

اهداف اداره ی آموزشی گروه زبان اسپانیایی،  پرورش استعدادهایی با دستاوردهای علمی بالا،  داشتن مهارت های پایه ای و قوی زبان خارجی،  مستعد برای شغلهایی مانند دیپلماسی ، تجارت خارجی، آموزش و پرورش، فرهنگ، علوم  وی، مطبوعات و بخش های دیگر با سطح یفی بالا و توانایی همه جانبه می باشد. در حال حاضر دارای 25 نفر مدرس  در میان آنها 4 نفر استاد، 5 نفر دانشیارمی باشد و هر ساله از 2 استاد خارجی دعوت به ی می . گروه زبان پرتغالی در حال حاضر 8 استاد دارد  در میان آنها 6 استاد چینی و 2 استاد خارجی می باشد.

مدت زمان ی گروه زبان اسپانیایی  4 سال و مدت زمان ی ارشد آن 3 سال می باشد و دارای رشته های زبانشناسی، ادبیات، مترجمی و تاریخ و فرهنگ اسپانیا و دیگر رشته های تحقیقاتی است. مدت زمان مقطعی ارشد و  3 الی 4 سال در زمینه های مطالعه ادبیات آمریی لاتین و ترجمه ی محاوره ای می باشد. مدت زمان ی گروه زبان پرتغالی 4 سال است، دانشجویان در سال اول و دوم و سال چهارم در چین و سال سوم در خارج از  آموزش می بینند. مدت زمان ی ارشد زبان پرتغالی 3 سال می باشد و دارای دو زمینه ی مترجمی و سیاست ها ی خارجی برزیل و روابط چین و برزیل می باشد.

 سطح پژوهشی گروه زبان و ادبیات پرتغالی و اسپانیایی همیشه در رده های اول  بوده است. گروه زبان اسپانیایی برای  تعداد 2500 نفر متخصص تربیت   در میا آنها بیش از 2200 نفر در مقطع ی، بیش از 150 نفر در مقطع ی ارشد و بیش از 12 نفر در مقطع  می باشند. گروه زبان و ادبیات پرتغالی 500 فرهیخته را تربیت    بسیاری از آنها دیپلمات ارشد، مترجم، استاد و خبرنگار هستند.

گروه زبان و ادبیات پرتغالی و اسپانیایی بسیار به گسترش روابط با دانشگاههای مشهور اسپانیا و پرتغال اهمیت می دهد. قراردادهای دو جانبه ی مهمی  محتوای اصلی آن تبادل استاد و دانشجو بوده است را امضا نموده،  هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان به خارج از  اعزام می . گروه زبان و ادبیات پرتغالی با ی دانشگاه دولتی ی،  تحقیقات ی  به طور فعالانه به انجام مبادلات دانشگاهی و فعالیت های ارتقاء فرهنگی می پردازد را تاسیس  است.

دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی  با ی دانشگاه لیسبون، به راه اندازی   مبادلات و ی های فرهنگی زبان چین و پرتغالی  به منظور ترویج  و ی در زمینه آموزش زبان پرتغالی و چینی برای این دو  پرداختند.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC