دبیرخانه دانشگاه چین مکانیزم تبادل اتحاد دانشگاه چین و آفریقا در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن افتتاح ش

发布时间:2023-09-06

در 31 آگوست 2023، انجمن آموزش عالی چین و انجمن دانشگاه های آفریقا مراسم رونمایی از دبیرخانه چینی مکانیزم تبادل اتحاد دانشگاه چین و آفریقا در دانشگاه مطالعات خارجی پکن برگزار کردند.

دو یوبو، رئیس انجمن آموزش عالی چین، ژانگ دالیانگ، معاون رئیس جمهور، اولوسولا اویوول، دبیر کل انجمن دانشگاه های آفریقا، وانگ دینگهوا، دبیر کمیته حزب دانشگاه مطالعات خارجی پکن، یانگ دان، معاون دبیر کمیته حزب و رئیس، یانگ دان، معاون دبیر کل جامعه آموزش عالی چین، هائو چینگجی به طور مشترک از "دبیرخانه چینی مکانیزم مبادله اتحاد دانشگاه چین و آفریقا" رونمایی کردند.


با هدایت وزارت آموزش و پرورش و انجمن آموزش عالی چین، دبیرخانه چینی مکانیزم تبادل اتحاد دانشگاه چین و آفریقا تعدادی همکاری و تبادل بین دانشگاهی را با بسیاری از دانشگاه های داخلی و موسسات تحقیقاتی آفریقایی انجام خواهد داد تا به تدریج یک شبکه همکاری تحقیقات علمی چین و آفریقا ایجاد کند.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC