کنفرانس بین المللی آموزش زبان چینی در سال ۲۰۲۲ افتتاح شد و رئیس دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن یانگ دن ریاست اولین مجمع تبادل و همکاری زبان چین و خارجی را بر عهده داشت و سخنرانی کرد

发布时间:2022-12-14

در ۸ دسامبر کنفرانس بین المللی آموزش زبان چینی در پکن برگزار شد.معاون نخست وزیر سون چونلان در مراسم افتتاحیه شرکت کرد و سخنرانی کلیدی ایراد کرد. مراسم افتتاحیه این کنفرانس به ریاست هوآی جینپنگ وزیر آموزش و پرورش برگزار شد. یانگ دن، رئیس دانشگاه و معاون دبیر کمیته حزب دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن در مراسم افتتاحیه این کنفرانس شرکت کرد و در مراسم افتتاحیه و اختتامیه "اولین مجمع تبادل و همکاری زبان چین و خارجی" که یکی از مجامع موازی کنفرانس است، سخنرانی کرد و ریاست آن را بر عهده داشتموضوع اولین مجمع برای تبادل نظر و همکاری زبان های خارجی و زبان چینی "ارتباط، ارتباطات و تفاهم - ایجاد اعتماد و همکاری از طریق زبان و فرهنگ" است. این مجمع به طول ترکیبی از آنلاین و آفلاین به میزبانی مرکز همکاری و ارتباطات زبان های خارجی و زبان چینی ویزارت آموزش و پرورش برگزار شد، دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و انتشارات پژوهشی آموزش زبان های خارجی هم حدمت کردند. ما جیانفی مدیر مرکز تبادل و همکاری زبان های خارجی و زبان چینی و علی ظهیری سفیر امارات در چین در مراسم افتتاحیه این مجمع حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. پروفسور ون کیوفانگ، رئیس موسسه شو گوژانگ برای مطالعات پیشرفته مطالعات زبان در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و مرکز زبان های خارجی و آموزش چین، در مراسم افتتاحیه این انجمن سخنرانی کلیدی ای را ارائه کرد. بیش از 100 کارشناس از سراسر جهان و نمایندگان بیش از ده موسسه زبانی و فرهنگی در این مجمع حضور داشتند.

در این انجمن، به ابتکار مرکز همکاری و تبادل زبان های خارجی چین و به طور مشترک توسط ده موسسه بین المللی زبان از جمله شورای بریتانیا پاسخ داده شد، "ابتکار مشترک در تبادل و همکاری بین المللی زبان" منتشر شد.


لینک گزارش انگلیسیhttp://en.bfsu.edu.cn/2022/12/13/c_175414.htmآدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC