BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ข้อมูลสำคัญ

2019年04月15日


เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ค.ศ. 1941 ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันผลิตบัณฑิต 4965 คน เป็นปริญญาตรี


2559 คน เป็นปริญญาโทและปริญญาเอก (นักศึกษาปริญญาเอก 427 คนและนักศึกษาปริญญาโท 2,132 คน)

1410 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ

51% เป็นอัตราการไปเรียนต่างประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในกลุ่มภาษาขาดแคลน

3 เป็นขีดความสามารถการแข่งขันในด้านประกอบอาชีพของนักศึกษา อยู่ใน 3 อันดับแรกของ รายชื่อขีดความสามารถการแข่งขันในด้านประกอบอาชีพของบัณฑิตจีนประจำปี 2015

ทรัพยากรด้านบุคลากร 1,281 คน เป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่


680 คน เป็นคณาจารย์

มี 351 ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศาสตราจารย์ 122 คนและรองศาสตราจารย์ 229 คน)

150 ขึ้นไป เป็นผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มาจากทั้งหมด 46 ประเทศ

การเรียนการสอนมี 22 สถาบันการศึกษา


78 สาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4 แขนงวิชาสำคัญระดับประเทศ

67 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

25 สาขาวิชาภาษาทางการกลุ่มอียู

10 สาขาวิชาภาษาทางการกลุ่มอาเซียน

25 ภาษาที่เปิดสอนเฉพาะใน BFSU

1:11 อัตราจำนวนคณาจารย์ต่อจำนวนนักศึกษา

44 สาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาโท

19 สาขาวิชาหลักสูตรระดับปริญญาเอก

1 สาขาวิชาหลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก

การวิจัยมี 1 ฐานวิจัยสำคัญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


4 ฐานวิจัยด้านภูมิภาคและรัฐศาสตร์ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

1 ศูนย์วิจัยของคณะกรรมการภาษาแห่งประเทศ

1 ฐานวิจัยสำคัญด้านปรัชญาและสังคมศาสตร์แห่งกรุงปักกิ่ง

10 ฉบับวารสารที่มีการตีพิมพ์แพร่หลายตามเวลากำหนด (โดยมีวารสารหลัก 3 ฉบับ)

ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 21 สถาบันขงจื่อที่ BFSU ก่อตั้งขึ้น


400ขึ้นไป สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยกว่า 400 แห่งทั้งในประเทศและเขตแคว้นต่าง ๆ 88 ประเทศ

สภาพมหาวิทยาลัยมี 463,654 เนื้อที่ก่อสร้าง (ตารางกิโลเมตร)


1,264,000ขึ้นไป เป็นจำนวนหนังสือที่สะสมในหอสมุดมหาวิทยาลัย (มีหนังสือภาษาต่างประเทศมากกว่า 656000 เล่ม)เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC