BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

CURRENT LEADERSHIP

2019年04月16日


นาย หวางติ้งหวา

เลขาธิการพรรค ฯ

ดุษฎีบัณฑิตประวัติศาสตร์การศึกษาต่างประเทศ ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor

นาย เจี่ยเต๋อจง

รองอธิการบดี

นิติศาสตร(รัฐศาสตร)ดุษฎีบัณฑิต นักวิจัย

นาย เจี่ยเหวินเจี้ยน

รองอธิการบดี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก

นาย ซุนโหยวจง

รองอธิการบดี

ด๊อกเตอร์ ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก

นาย หูจื้อกัง

รองเลขาธิการพรรค ฯ

สำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยครูปักกิ่งเลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC