BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

คำแนะนำมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งโดยสังเขป2

2020年09月11日


มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งต่อไปจะใช้ชื่อย่อว่า BFSUตั้งอยู่ที่ถนนซีซันหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยนของกรุงปักกิ่ง มีสองวิทยาเขตคือวิทยาเขตตะวันออกกับวิทยาเขตตะวันตกตั้งอยู่สองฟากถนนวงแหวนรอบที่สาม เป็นมหาวิยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้อยู่ในโครงการ 211”โครงการ 985”ซึ่งเป็นโครงการการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการการสร้างมหาวิทยาลัยชั้นนำและวิชาชั้นนำระดับโลก

BFSUเป็นสถาบันอุดมศึกษาสอนภาษาต่างประเทศแห่งแรกที่สถาปนาขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่เดิมเป็นคณะภาษารัสเซีย วิทยาเขตที่สามของมหาวิทยาลัยการเมืองและการทหารเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นแห่งประเทศจีน ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อปี ค.. 1941 ณ เมืองเอี๋ยนอาน ต่อมาพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาภาษาต่างประเทศเอี๋ยนอาน ซึ่งสังกัดคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยจึงสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ในปีค..1954 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ในปีค..1959 มีวิทยาลัยภาษารัสเซียรวมเข้าด้วยกันจึงสถาปนาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งแห่งใหม่ นับตั้งแต่ปีค..1980 สถาบันสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีค..1994 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งอย่างเป็นทางการ

BFSU ได้รับการอนุญาตเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศทั้งหมด 101 ภาษา ปัจจุบัน กลุ่มภาษายุโรปและกลุ่มภาษาเอเชีย-แอฟริกาเป็นฐานการสร้างภาษาในกลุ่ม LCTLs ที่ครอบคลุมมากที่สุดของจีน และเป็นสถาบันเปิดหลักสูตรพิเศษรุ่นแรกของกระทรวงศึกษาธิการ BFSU ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาวรรณกรรมและภาษาต่างประเทศเป็นหลัก และมีวิชาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร ฯลฯ พัฒนาไปอย่างประสานกัน ภาษาที่ BFSU เปิดสอนตามลำดับเวลาได้แก่ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาโปแลนด์ ภาษาเช็ก ภาษาโรมาเนีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษากำพูชา ภาษาลาว ภาษาสิงหล ภาษามาเลเซีย ภาษาสวีเดน ภาษาโปรตุเกส ภาษาฮังการี ภาษาแอลเบเนีย ภาษาบัลแกเรีย ภาษาสวาฮีลี ภาษาพม่า ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาโครเอเชีย ภาษาเซอร์เบีย ภาษาฮัวซา ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาตุรกี ภาษาเกาหลี ภาษาสโลวัก ภาษาฟินแลนด์ ภาษายูเครน ภาษาฮอลแลนด์ ภาษาโนเว ภาษาไอซ์แลนด์ ภาษาเดนมาร์ก ภาษากรีซ ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินเดีย ภาษาอูรดู ภาษาฮีบรู ภาษาเปอร์เซีย ภาษาสโลวีเนีย ภาษาเอสโตเนีย ภาษาลัตเวีย ภาษาลิทัวเนีย ภาษาไอร์แลนด์ ภาษามอลตา ภาษาบังกลาเทศ ภาษาคาซัค ภาษาอุซเบก ภาษาละติน ภาษาซูลู ภาษาคีร์กีซ ภาษาปาทาน ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาอัมฮาริก ภาษาเนปาล ภาษาโซมาลี ภาษาทมิฬ ภาษาเติร์กเมน ภาษากาตาลา ภาษาโยรูบา ภาษามองโกเลีย ภาษาอาร์มีเนีย ภาษามาลากาซี ภาษาจอร์เจีย ภาษาอาเซอร์ใบจาน ภาษาอาฟรีกานส์ ภาษามาซิโดเนีย ภาษาทาจิก ภาษาบอตสวานา ภาษาเอ็นเดเบเล ภาษาคอโมโรส ภาษาครีโอล ภาษาโชนา ภาษาตึกรึญญา ภาษาเบลารุส ภาษาเมารี ภาษาตองงา ภาษาซามัว ภาษาเคิร์ด ภาษาบิสลามา ภาษาดารี ภาษาเตตุม ภาษามัลดีฟส์ ภาษาฟีจี ภาษาเมารีในหมู่เกาะคุ๊ก ภาษาบุรุนดี ภาษาลักเซมเบิร์ก ภาษารวันดา ภาษานีอูเอ ภาษาทอกพิซิน ภาษาเนียนจา ภาษาเลโซโท ภาษาซันโก ภาษาทามาไซต์ ภาษาชวาและภาษาปัญจาบเป็นต้น BFSU สืบทอดจิตวิญญาณเอี๋ยนอาน ยืนหยัดรับใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศชาติ ปัจจุบันได้เปิดสอนภาษาทางการของประเทศที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์กับจีนทั้งหมด

ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งมี 33 หน่วยงานทางการเรียนการสอนและการวิจัย หลายปีมานี้ มหาวิทยาลัยเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮมของอังกฤษตในการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ และได้ก่อตั้งองค์กรการวิจัยที่มีเอกลักษณ์พิเศษจำนวนมาก เช่น สถาบันวิจัยภาษาขั้นสูงสวี่กั๋วจาง สถาบันวิจัยชั้นสูงวรรณกรรมต่างประเทศหวังจั่วเหลียง สถาบันวิจัยชั้นสูงธรรมาภิบาลระดับภูมิภาคและระดับโลก สถาบันวิจัยชั้นสูงอารยธรรมเปรียบเทียบและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นต้น มหาวิทยาลัยยังผลักดันการปฏิรูปเชิงรูปแบบการอบรมบุคลากรอย่างเต็มกำลัง และได้ก่อตั้งสถาบันเป่ยว่าย สถาบันองค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอาศัยพื้นฐานของสถาบันเอเชีย-แอฟริกาศึกษา ก่อตั้งสถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยเรามีศูนย์การวิจัยสำคัญในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ศูนย์วิจัยการศึกษาและภาษาต่างประเทศของจีน ศูนย์วิจัยคณะกรรมการภาษาแห่งชาติ State Language Commissionและศูนย์วิจัยการพัฒนาความสามารถในภาษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์อบรมวิจัยภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 แห่ง (ศูนย์วิจัยยุโรปภาคกลางและภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์วิจัยอังกฤษศึกษา และศูนย์วิจัยแคนาดาศึกษา) ยังมีศูนย์วิจัยภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนในกระทรวงศึกษาธิการอีก 37 แห่ง และศูนย์วิจัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 แห่ง ศูนย์วิจัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อินโดนีเซีย  ศูนย์วิจัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-ฝรั่งเศส ศูนย์วิจัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-เยอรมนี มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์วารสาร CSSCI สี่ฉบับ ได้แก่ การวิจัยและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ วรรณกรรมต่างประเทศ ฟอรั่มระหว่างประเทศ และ จีนวิทยานานาชาติ และได้จัดพิมพ์วารสาร CSSCI แบบขยาย ซึ่งก็คือ แนวหน้าการวิจัยการศึกษาภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดพิมพ์วารสารอื่น ๆ เช่น การเรียนการสอนภาษารัสเซียในจีน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ของจีน(ภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาจีนในต่างประเทศ การศึกษาภาษาอังกฤษ การวิจัยวัฒนธรรมและภาษาเยอรมัน การวิจัยภูมิภาคและประเทศภาษาฝรั่งเศส การพัฒนาของภูมิภาคและทั่วโลก เป็นต้น มหาวิทยาลัยมีศูนย์จำหน่ายหนังสือ วีดีโอ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สำนักพิมพ์การศึกษาและการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (FLTRP)

BFSU เปิดสอนสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 121 สาขา ในการนี้มี 44 สาขาเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนเฉพาะในมหาวิทยาลัยเราทั่วประเทศ ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเรามีสาขาวิชาสำคัญระดับประเทศ 4 สาขา และสาขาวิชาสำคัญของกรุงปักกิ่ง 7 สาขา มีภาควิชาระดับปริญญาเอกชั้นนำ 2 ภาค (วรรณกรรมและภาษาต่างประเทศ การบริหารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์) ภาควิชาระดับปริญญาโททางวิชาการชั้นนำ 11 ภาค (นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทฤษฎีลัทธิมาร์กซ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ วรรณกรรมและภาษาจีน วรรณกรรมและภาษาต่างประเทศ วารสารศาสตร์ การบริหารวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์โลก) และภาควิชาระดับปริญญาโททางวิชาชีพ 8 ภาค (การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การสอนภาษาจีนในต่างประเทศ การแปลและล่าม วารสารศาสตร์ นิติศาสตร์ การบัญชี การบริหารธุรกิจ) ซึ่งรวมถึงประเภทวิชา 6 ประเภท ได้แก่ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ในการประเมินภาควิชารอบที่ 4 ทั่วประเทศประจำปีค.ศ. 2017 ภาควิชาวรรณกรรมและภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเราได้รับการประเมินให้เป็นระดับ A+ ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งทั่วประเทศ ในปีค.ศ. 2018 QS เปิดเผยผล “การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชา ” ว่า ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาภาษาทันสมัย 2 ภาคของมหาวิทยาลัยเราได้ขึ้นเป็นหนึ่งใน 100 อันดับภาควิชาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในอันดับที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยประเภทเดียวกันของจีน มหาวิทยาลัยเรามีนักศึกษาปริญญาตรี 5600 คน นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 3100 คน และนักศึกษาต่างประเทศ 1600 คน

BFSU ให้ความสำคัญกับกลไกการบริหารบุคลากรด้านนวัตกรรมเป็นอย่างสูง ได้ยกระดับคุณภาพของครูบาอาจารย์อย่างรอบด้าน  ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ จำนวนครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 1200 คนและครูชาวต่างชาติที่มาจาก 60 กว่าเมืองของประเทศต่าง ๆ มีจำนวนประมาณ 200 คน BFSU มีผู้เชี่ยวชาญที่ได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นระดับประเทศและครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก เช่น บุคลากรนำร่องระดับประเทศในด้านปรัชญา สังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์ และครูสอนหนังสือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นต้น ครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเรียนหนังสือที่ต่างประเทศมากกว่า 90% ในบรรดาครูบาอาจารย์  ทีมงานครูของศูนย์การวิจัยภาษาต่างประเทศและการศึกษาแห่งประเทศจีนได้รับการคัดเลือกเป็นทีมงานครูดีเด่นระดับประเทศ

BFSU ยืนหยัดแนวคิดการเรียนการสอนแบบสากลที่มีคุณภาพสูงและได้เดินหน้าให้ทั่วถึงทุกสาขา ได้ดำเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรวิชาการต่าง ๆ ทั้งหมด 313 แห่งของ 91เมืองในประเทสทั่วโลก และได้สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮนของประเทศอังกฤษ  วิทยาลัยบูรพคดีศึกษาและการศึกษาแอฟริกา มหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยกอทิงเกนของประเทศเยอรมนีเป็นต้น BFSU ได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อในต่างประเทศรวมแล้วมี 23 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 18 ประเทศของทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้จัดตั้งสถาบันขงจื่อจำนวนมากที่สุดในต่างประเทศในบรรดามหาวิทยาลัยของประเทศจีน รวมทั้งสถาบันขงจื่อบรัสเซลส์ของเบลเยียม  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเวียนนาของออสเตรีย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยโรมของอิตาลี  สถาบันขงจื่อไลกีของเบลเยียม สบาบันขงจื่อดัสเซลคอร์ฟของเยอรมนี สถาบันขงจื่อโซเฟียของบัลแกเรีย สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยพาแลคกีของประเทศเช็กเกีย สถาบันขงจื่อมิวนิกของเยอรมนี สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมาลายาของมาเลเซีย สถาบันขงจื่อบาร์เซโลนาของสเปน สถาบันขงจื่อลอนดอนของประเทศอังกฤษ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยติรานาของแอลเบเนีย สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบรูกส์ของอังกฤษ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยโคลัมโบของศรีลังกาเป็นต้น

หอสมุดBFSUมีหนังสือภาษาจีนและหนังสือภาษาต่างประเทศจำนวนประมาณ 1.45 ล้านเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาจีนและภาษาต่างประเทศมีจำนวนมากกว่า 2.22 ล้านเล่ม ประเภทหนังสือพิมพ์ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศมีประมาณ 1123 ประเภท ฐานข้อมูลภาษาจีนและภาษาต่างประเทศมีอยู่ 97 แห่ง จนได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของหอสมุดที่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ ช่วงหลายปีมานี้ ด้วยการพัฒนาของหลักสูตรต่าง ๆ  เอกสารด้านการเมือง นิติศาสตร์ การทูต เศรษฐกิจ ข่าวสาร การบริหารและอื่น ๆ ได้เป็นไปตามระบบการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นโครงสร้างข้อมูลข่าวสารแบบเปิดเสรี เชื่อมโยงกันได้ อัจฉริยะ นวัตกรรมและหลอมรวมกัน และได้สร้างผลงานที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซต์หลายภาษา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งดิจิทัลและอื่น ๆ เป็นตัวแทน ซึ่งเว็บไซต์หลายภาษาเริ่มปฏิบัติดำเนินงานในปีค.. 2015 และเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้วย 50 ภาษา และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งได้รับการคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยสาธิตจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีนเมื่อปีค.. 2018 เพื่อทดลงให้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยส่งเสริมงานพัฒนาครูบาอาจารย์

ตั้งแต่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเป็นต้นมา BFSU ได้ผสมผสานความต้องการการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์แห่งชาติอย่างใกล้ชิด จึงได้สร้างแนวคิดการเรียนการสอนที่เป็น “สากล พิเศษ โดดเด่นและยอดเยี่ยม ” และได้ตั้งปณิธานของมหาวิทยาลัยที่เป็น “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เรียนรู้ให้กว้างและปฏิบัติอย่างแน่วแน่” BFSU ได้กลายเป็นฐานสำคัญในการอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการทูต การแปล การศึกษา เศรษฐกิจและการค้า นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์และการเงิน ศิษย์เก่าที่เรียนจบจาก BFSU ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในทั้งจีนและทั่วโลก พวกเขาได้ประสบผลสำเร็จและกลายเป็นเสาหลักทางสังคม ในกระทรวงการต่างประเทศของจีน มีศิษย์เก่าของ BFSU ที่เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตมากกว่า 400 คน และดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษามากกว่า 2000 คน มหาวิทยาลัยจึงได้รับสมญานามว่า “อู่ฟูมฟักนักการทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามแนวคิดหลักการพัฒนาของประเทศจีนอย่างรอบด้าน สืบทอดจุดเด่นของตนเองและพยายามส่งเสริมการพัฒนาให้รวดเร็วและมั่งคง มุ่งที่จะอบรมบุคลากรที่เหมาะกับความต้องการของประเทศ มีความรับชอบทางสังคมและมีความสามารถด้านนวัตกรรมและด้านภาษาเพื่อพัฒนาให้ BFSU กลายเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศระดับแนวหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจีน
เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC