HOME > Nastava > Postdiplomske studije

Master programi

Updated: 2023-08-16

Akademski master programi:

Građansko i poslovno pravo

Međunarodno pravo

Zakon o intelektualnoj svojini

Međunarodna pravda i pravosudna saradnja

Međunarodna i regionalna bezbednost

Politička teorija

Kineski i inostrani politički sistemi

Naučni socijalizam i međunarodni komunistički pokret

Komparativna studija marksizma u Kini i stranim zemljama

Međunarodna politika

Međunarodni odnosi

Nauka o diplomatiji

Nauka o javnoj diplomatiji

Regionalne studije

Osnovni principi marksizma

Sinicizacija marksizma

Ideološko-političko obrazovanje

Finansije

Međunarodni biznis

Računovodstvo

Poslovni menadžment

Uporedno obrazovanje

Studije visokog obrazovanja

Nastavni plan i program i studije teorije nastave

Svetska istorija

Studije novinarstva

Komunikološke studije

Lingvistika i primenjena lingvistika

Kineski jezik i književnost

Drevna kineska književnost

Komparativna književnost i svetska književnost

Engleski jezik i književnost

Ruski jezik i književnost

Francuski jezik i književnost

Nemački jezik i književnost

Japanski jezik i književnost

Španski jezik i književnost

Arapski jezik i književnost

Evropski jezici i književnost

Azijski i afrički jezici i književnost

Strana lingvistika i primenjena lingvistika

Komparativna književnost i interkulturalne studije

Translatologija

Jezička politika i planiranje

Jezička politika i planiranje

Azijske i afričke studije

Međunarodno pravo i regionalno upravljanje

Međunarodno poslovanje i regionalno upravljanje

Međunarodni odnosi i regionalne studije

Međunarodne komunikološke studije

Nauka o menadžmentu i inženjerstvo

Finansijski inženjering i upravljanje rizikom (samostalno)

Upravljanje međunarodnom trgovinom i investicijama

Međunarodna logistika i upravljanje lancem snabdevanja

Transnacionalne operacije i upravljanje informacijama

Stručni master programi:

Prevođenje i tumačenje

Nastava kineskog kao stranog jezika

Finansije

Međunarodno poslovanje

Novinarstvo i komunikacija

Pravo

Računovodstvo

Master poslovne administracije(MBA)