د انګريزي ژبې پوهنځی


 • چن يا پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • فو مې ژونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • ګنګ لي پينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • هو يي لينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جينګ لي مين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جين لي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • لان چون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • لي لي وين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • لي چي کنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ما های ليانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ما هوی جوان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • پان جی مينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شی تونګ يون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • سون يو جونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • تاو جيا جون

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ لي يا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • وانګ جان پنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شي تاو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • يانګ شوی يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جانګ جيان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جانګ ليان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جانګ وې

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جانګ ځای شين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جانګ جونګ ځای

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جاو ګو شين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جونګ مې سون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جو يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • چنګ چنګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • چن هوی

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • چن لان فانګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • چن لي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • دای نينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ګونګ يان

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ګو يا لين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • هه جينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • که کير

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • لي يو وين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • لي يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • ليو کوی لان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • چيو جين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • شن چانګ ينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • شن يي

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • سونګ يون فنګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • سون سان جون

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • تنګ جي منګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • وې جنګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • شيا يو هه

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • وانګ شياو مې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • وانګ شياو ينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • وانګ جن پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • وو چينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • وو وين ان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • شيا دنګ شان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • يي يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • جانګ فنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • جاو دونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • جو وې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC