الرؤساء الحاليون

2019年05月16日


Wang Dinghua

Chairman of the University Council

PhD in Education,professor

Yang Dan

President

Ph. D in Economics,  professor ,doctoral tutor


جيا ده جونګ

د مشر مرستيال

د قوانينو پي ايچ ډي (سياسي علومو)، څيړونکی

جيا وين جيان

د مشر مرستيال

د فلسفې پي ايچ ډي، پروفيسر، د ډاکټرانو ښوونکی

سون يو جونګ

د مشر مرستيال

پي ايچ ډي، پروفيسر، د ډاکټرانو ښوونکی


Hu zhigang

Vice Chairman of the University Council

Degree in education,Beijing Normal University
اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC