د تيرانا په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د ويانا په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د بروسيل په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د ليجي په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د سوفيا په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د پالاسکي په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د دويسيلدورف په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د ګوتينګين په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د رومي لاساپينزا په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د ماليزيا په پوهتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

په پولنډ کې د کراکوف د کنفوسيوس انستېتوټ

د هانکوک په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د مسکو د ژبو په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د کولمبو په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د زايد په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټ

د لندن د کنفوسيوس انستېتوټ

په سارسيلونا کې د کنفوسيوس انستېتوټ

په مانوا کې د هاوايي په پوهنتون کې د کنفوسيوس انستېتوټاړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC