د نړيوالو اړيکو پوهنځی


 • څونګ فنګ

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • لي ينګ تاو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسره

 • لي يونګ هوی

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • وانګ مينګ جين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،پروفيسر مرستيال

 • جانګ جی جو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستيال

 • ګو هانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د څيړونکي مرستيال

 • کانګ شياو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • لي يونګ چنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ليو تي وا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • شی ځه هوا

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • تيان شياو هوی

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • يانګ يي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ين چون لينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ين جي وو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • جانګ شياو مين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • جانګ ينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسر مرستياله

 • جو شين يو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC