د روسي ژبې پوهنځی


 • دای ګوی جو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسره

 • ګو شو فن

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسره

 • هوانګ مې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسره

 • ليو سو مې

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسره

 • لي شيانګ دونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي:پروفيسره

 • شي تي چيانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ لي يي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وو ای هوا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،پروفيسره

 • څای هوی

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ګو شي چيانګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • هه فانګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • لي کوی

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • مياو شو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • پان يو چين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • يان هونګ بو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جو چينګ بو

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC