د نړيوالې سوداګرۍ پوهنځی


 • دينګ شياو سونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • فان ده شنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ګاو ګوی لان

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسره

 • ګو شياو وين

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسره

 • ليو فنګ

 • نارينه استاذ

 • پوست ډکټر، پروفيسر

 • پنګ لونګ

 • نارينه استاذ

 • پوست ډکټر، پروفيسر

 • سون وين لي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • وو يو نان

 • ښځينه استاذه

 • پوست ډکټر، پروفيسر

 • جانګ جي هونګ

 • نارينه استاذ

 • پوست ډکټر، پروفيسر

 • د پروفيسرانو مرستيالان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • څاو هونګ شينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • چن ژو هونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • چن ين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • فان جينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • هه ژونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • لي شو مين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • لي سی فې

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ما لين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ماو يروان

 • نارينه استاذ

 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستيال

 • نيو هوا يونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • پی يان لي

 • ښځينه استاذه

 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستياله

 • پنګ جن

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ژن کانګ يو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • وانګ مين

 • ښځينه استاذه

 • پوست ډکټر، د پروفيسر مرستياله

 • جان هوی ژونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • سونګ يان هنګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جان روګيرس

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • لوکا ديلانيسي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ده هونګ وانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • ديدير سوپرامانين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC