د اسيايي او افريقايي ژبو پوهنځی


 • لي لي چيو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • لي يون ليان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • مي ليانګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • سون شياو منګ

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسره

 • چن لي

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • لي يي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • لي شوان جی

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ليو جاو

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • ما جونګ وو

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • شاو ينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • تونګ جيا منګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • يو ګوی لي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي،د پروفيسرمرستياله

 • چاراسري جيرافاسس

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • سينکينيش اتالي ګيبري

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • لي چانګ شوان

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • وانګ لي دي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC