د چيني ژبې د ادبياتو پوهنځی


 • لو شياو دونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شي يون تاو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • وې چونګ شين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • وو لي جون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • دينګ چي جين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • هان جين هوا

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • هه يي وې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • جيانګ وين يان

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • جين مان شنګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • لي مينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ليو فانګ فانګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ليو جي هونګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • لو ديان وين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • لو شياو پنګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • چي بای هوا

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ران لي هوا

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • تانګ لي کون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • وانګ جي هونګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • وانګ شوانګ مې

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • وو سينا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • يانګ چون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جانګ دان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جانګ هونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جانګ هونګ لو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جانګ لين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • ما شياو دونګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جاو مياو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جو يونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • شاو جيانګ ګو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • يو ري پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • جو جينګ وې

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC