د جاپانی ژبې څانګه


 • باو شيان يانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • څاو شينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • دای چيو جوان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • هه وې هونګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • سونګ ګانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • سون ژونګ چنګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • شيونګ وين لي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • شو چيونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • شو تاو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • شو ينګ شو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • يانګ بينګ بينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ينګ جي

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • هان ژوی شيانګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 • جيا وين جيان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 • ليو لي کون

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC