د جرمني ژبې څانګه


 
 • چيان مين ژو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 
 • ژن وې دونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 
 • وانګ جيان بين

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 
 • ياو شياو جو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 
 • ياو يان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 
 • ګو مو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 
 • ګو چياو لينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 
 • لي پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 
 • لي وين هونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • مياو يو لو

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 
 • وانګ جينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 
 • وانګ لي پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • وانګ جو شين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • وو جيانګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 
 • شو لي هوا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • جانګ شياو لينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • جاو چيان

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • جو های شيا

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسر مرستياله

 
 • چه لين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • فو ژونګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله

 
 • لي هونګ فنګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستياله


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC