د ځانګړي رول لرونکي انګريزي ژبې پوهنځی


 • څاو پينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • لي مينګ

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • ليو بينګ

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسره

 • ليو شين مياو

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • نيو شوانګ هونګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • پنګ پينګ

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • شين پي

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله

 • شين يي وين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • وانګ هونګ شين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله

 • وانګ وې

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • وو جين جين

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • يانګ هوا

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله

 • يو ده شه

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • جانګ شو يان

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • جانګ شي چون

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، د پروفيسرمرستياله

 • جو لان

 • نارينه استاذ

 • د پروفيسر مرستيال

 • نورمان الفريد پريتچارد

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • ويليام پوی لي

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • هو وې مينګ

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • لي لي

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • ليو باو ګوی

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC