د سپورټي چارو څانګه


 • ليو شياو مې

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • ما جينګ يان

 • ښځينه استاذه

 • پروفيسر

 • نان جينګ

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • وانګ جوان

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • وانګ وې

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • وانګ شين لي

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • چين ګو هوا

 • ښځينه استاذه

 • د پروفيسرمرستياله

 • دای مان چون

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر

 • هان باو چن

 • نارينه استاذ

 • پروفيسر


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC