د چين د بهرنيو ژبو د ښوونې او څيړنې مرکز


 • لي وين جونګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ليانګ ماو چينګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ليو ژون جين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ که فې

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وانګ وين بين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • وين چيو فانګ

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شيونګ وين شين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • شو جيا جين

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • يانګ لو شين

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • شو هاو

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • جانګ تيان وې

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، پروفيسر

 • ګو ليان يو

 • ښځينه استاذه

 • پي ايچ دي، پروفيسره

 • چياو يان

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال

 • شی جيان جون

 • نارينه استاذ

 • پي ايچ دي، د پروفيسر مرستيال


اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC