مؤسسات التعليم

发布时间:2019-05-16

د ورېښمو لارې څيړنې انستېتوټ

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د ورېښمو لارې څيړنې انست...

د نړيوال تاريخ څيړنې انستېتوټ

د نړيوال تاريخ څيړنې انستېتوټ په ٢٠١٤ کال کې جوړ شوی. ...

د انټرنيټ او د دواملرونکې ښوونې پوهنځی

د انټرنيټ او د دواملرونکې ښوونې پوهنځی په ٢٠١٣ کال کې ...

د هنري څيړنو انسټيټيوټ

د هنري څيړنو انستېتوټ په ٢٠١١کال کې جوړ شوی. د بېجينګ ...

د نړيوال چيني کولتور څيړنې انستېتوټ

د نړيوال چيني کولتور څيړنې انستېتوټ تر دې وړاندې په به...

د بېجينګ د جاپان پېژندنې څيړنې مرکز

د بېجينګ د جاپان پېژندنې څيړنې مرکز په ١٩٨٥کال کې جوړ ...

د چين د بهرنيو ژبو د ارزونې مرکز

د ٢٠١٤ کال د سپتمبر په ٢٩مه نېټه د چين د بهرنيو ژبو د ...

د چين د بهرنيو ژبو د ښوونې او څيړنې مرکز

په ٢٠٠٠ کال کې د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د بهرنيو ...

د سپورټي چارو څانګه

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د سپورټي چارو څانګه د دغ...

د ځانګړي رول لرونکي انګريزي ژبې پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د ځانګړي رول لرونکې انګر...

د عربي ژبې پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د عربي ژبې پوهنځی د عربي...

د هسپانوي او پورتګالي ژبو څانګه

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د هسپانوي ژبې څانګه په ١...

د فرانسوي ژبې څانګه

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د فرانسوي ژبې څانګه په ا...

د جرمني ژبې څانګه

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د جرمني ژبې څانګه په ١٩٥...

د جاپانی ژبې څانګه

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د جاپاني ژبې څانګه په ١٩...

د چيني ژبې د ادبياتو پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو د چيني ژبې د ادبياتو پوهنځی د څه...

د ماکسيزم پوهنځی

د ماکسيزم پوهنځی د ٢٠٠٧ کال په سپتمبر مياشت کې جوړ شوی...

د ژباړې عالي پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د ژباړې عالي پوهنځی په ١...

د اسيايي او افريقايي ژبو پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د اسيايي او افريقايي ژبو...

د اروپايي ژبو او کولتور پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو د اروپايي ژبو او کولتور پوهنځی پ...

د کمپيوټر ساينس پوهنځی

په ١٩٩٠کال کې د چين بهرنيو ژبو پوهنتون کې د کمپيوټرونو...

د نړيوالې سوداګرۍ پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو د نړيوالې سوداګرۍ پوهنځی په ٢٠٠١...

د روسي ژبې پوهنځی

د روسي ژبې پوهنځی د بېجينګ د بهرنيو ژبو په پوهنتون کې ...

د قوانينو (حقوقو) پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو د قوانينو پوهنځی د دغه پوهنتون د...

د نړيوالو اړيکو پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو د نړيوالو اړيکو پوهنځی په ٢٠٠٦ ک...

د نړيوالو خبرونو او کمونيکېشن پوهنځی

د بېجينګ د بهرنيو ژبو پوهنتون د نړيوالو خبرونو او خپرو...

د انګريزي ژبې پوهنځی

د انګريزي ژبې پوهنځي د انګريزي ژبې ادبيات او ژباړې څان...

اړيکې:پته: د شمال لويديځ سان هوان سړک، بېجينګ، چين


پوسټي کود: ١٠٠٠٨٩ د نړيوال تګ راتګ او همکارۍ دفتر تلېفون شمېره:

د کنفوسيوس انستېتوټونو دفتر تلېفون:

د بهرنيو زده کوونکو چارو دفتر تلېفون شمېره:

د عمومي ادارې دفتر تلېفون شمره:

Copyright@BFSU.Support by ITC