Beijing Foreign 

Studies University

LIBRARY

စာၾကည့္တိုက္

2019年04月16日


1 (3) ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ ပင္မအေဆာက္အဦ၏ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာမွာ ၂၃၀၀၀ စတုရန္းမီတာရွိ၍ ေျခာက္ထပ္တိုက္အေဆာက္အဦျဖစ္ကာ၊ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္  ပရိ၀ုဏ္အတြင္း အထင္ကရ အေဆာက္အဦးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စာၾကည့္ တိုက္တံခါးမႀကီးအျပင္ပိုင္း၏ ဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးအလွဆင္ထားေသာ နံရံမွာ ဘာသာ စကား ၅၅ မ်ဳိးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုေဖာ္ထားသျဖင့္ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၏ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ခန္းမႀကီး၏အမိုးကို အကၡရာစလံုးပါ ဖန္သားျပင္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ကာ၊ ေနေရာင္ျခည္မွ အရိပ္ထင္ဟပ္ေစျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတ ပင္လယ္ သမုဒၵရာႀကီးတစ္ခ်ပ္သ႑ာန္ ေဖာ္က်ဴးထားပါသည္။ ခန္းမႀကီးအလည္ဗဟုိရွိ “စာအုပ္ေတာင္” ပံုသ႑ာန္ အရာ၀တၳဳတြင္လည္း အေပၚေအာက္ လမ္းေလွ်ာက္တက္ႏုိင္ေသာ ေလွကားရွိ၍ “စာအုပ္ေတာင္တြင္ ႀကိဳးစားပါက လမ္းရွိသည္”ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈအနစ္သာရကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစပါသည္။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိလွေသာ အခင္းအက်င္း၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာေနရာလပ္မ်ားက စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အဦ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ထူးျခားခ်က္၀ိေသသကို ေဖာ္ထုတ္ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ စုေဆာင္းသိုမီွးျခင္းႏွင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာျခငး္ကို တသားတည္းထား၍ လူႏွင့္စာအုပ္စာေပ နီးစပ္ေစျခင္းျဖင့္ ေခတ္ၿပိဳင္စာၾကည့္တိုက္အၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အေတြးအေခၚကို ျပည့္စံုလွပစြာ အဓိပၸါယ္ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိပါသည္။

_MG_6879 副本

စာၾကည့္တုိက္မွ စုေဆာင္းထားရွိေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ စာေပစာအုပ္ေပါင္း ၁၂ သိန္း ၆ ေသာင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္၊ တရုတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ အီလက္ ထေရာနစ္ စာအုပ္ေပါင္း ၄ သိန္း ၈ ေသာင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္၊ တရုတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ စာနယ္ ဇင္းေပါင္း ၁၁၇၄ မ်ဳိး၊ တရုတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ အခ်က္အလက္သုိမွီးမႈေပါင္း ၅၆ ခုရွိရာ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အလက္တို႔ကို အဓိကထားသိုမွီးေသာ စုေဆာင္း သိုမွီးေရးထူးျခားခ်က္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း BFSU ၏ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္တည္ေထာင္မႈ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ဥပေဒပညာ၊ သံတမန္ပညာ၊ ေဘာဂေဗဒ၊ သတင္းစာပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အစရွိေသာ က႑မ်ားမွ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား စုေဆာင္းသိုမွီးေရး စနစ္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။

_MG_6921 副本

စာၾကည့္တိုက္မွ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စာဖတ္ရန္ ထုိင္ခံုေနရာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ သုေတသန ျပဳ ေလ့လာဖတ္ရႈေရးအခန္း ၁၈ ခန္း ပံ့ပိုးေပးထားသည့္အျပင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံ ျပဳလုပ္ေရးခန္းမ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေရးခန္းမ၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ခန္း စသည္တို႔ကိုလည္း ထားရွိဖူးပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ျပခန္း၊ ေကာ္ဖီဘား အစရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အပန္းေျဖအနားယူဧရိယာမ်ားလည္း ပံ့ပိုးထားရွိ ေပးထားပါသည္။ ဤေနရာသည္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ရယူႏုိင္ရံုသာမက၊ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရး၊ အၾကားအာရံုျဖင့္ အျပန္အလွန္ သင္ယူေရးတို႔လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ၊ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္ ၏ လူပုဂၢိဳလ္ပဓာန သေဘာထားကို အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ မွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာအုပ္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးျပဴတင္းဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ မိမိကိုယ္တုိင္ မိတၱဴ ကူးယူ၊ ပံုႏွိပ္၊ စကမ္ဖတ္ (Scan)၊ စာအုပ္ ငွား/အပ္ျခင္း အစရွိေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ယႏၲရားမ်ား တပ္ဆင္ေပးထားသည့္အျပင္၊ ေနရာတိုင္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာ ေၾကျငာ စနစ္မ်ားလည္း ေနရာခ် စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ၾကားခံမ်ဳိးစံု (multimedia) ျဖင့္ သင္ယူေရး လစ္လပ္ေနရာမ်ားမွာ စက္ကိရိယာမ်ဳိးစံု ထားရွိေပးျခင္းျဖင့္ စာဖတ္သူအတြက္ ရႈခင္းသာယာေသာ စာဖတ္အေတြ႕အႀကံဳရရွိႏုိင္ရံုသာမက၊ စာဖတ္သူ၏ ဆန္းသစ္ဖန္တီးႏုိင္မႈကို ႏိုးဆြေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ေခတ္မီွနည္းပညာသံုး စီမံကြပ္ကဲေရးကို ဘက္စံုမွ အသံုးခ်လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ စာၾကည့္တုိက္ စီမံကြပ္ကဲေရး၏ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျခင္းကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး၊ အသိ/ အတတ္ပညာ စီးပြားေရးေခတ္၏ အလွ်င္အျမန္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနမႈႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီလွပါသည္။

1DX_2813

ေပက်င္းႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္စာၾကည့္တိုက္သည္ ၾကြယ္၀ျပည့္စံုေသာ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းသည့္စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ သင္ယူေရးပတ္၀န္းက်င္၊ လူသားဦးစားေပး ၀န္ေဆာင္မႈအေတြးအေခၚ၊ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ က်ားကန္ေထာက္ပံ့ေပးထားႏိႈင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးအပ္လ်က္ရွိသျဖင့္၊ ေပက်င္းႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသိုလ္ ဆရာ/ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ယူေရး၊ သုေတသနျပဳေရး၊ အျပန္အလွန္ ႏွီးေႏွာေရးမ်ားျပဳလုပ္ရာ ဦးစားေပးဌာနတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။
လိပ္စာ - တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ အေနာက္ဟိုင္တရန္႔ရပ္ကြက္၊ စာတုိက္အမွတ္100089။

ႏုိင္ငံတကာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန:

ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴရုံးခန္း

ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား၏ေက်ာင္းသားေရးရာရုံးခန္း

ေက်ာင္းရုံး

Copyright@BFSU.Support by ITC