HOME > អំពី BFSU > ការណែនាំដោយសង្ខេប
>ការណែនាំដោយសង្ខេប
>បាវចនា និងនិមិត្តសញ្ញា
>ថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្ន
>ទិន្នន័យសំខាន់
>ទេសភាពក្នុងសាលារៀន
>វិធីទំនាក់ទំនង

-ការឧទ្ទេសនាមដោយសង្ខេបអំពីសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង(BFSU)មានទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវស៊ីសានហួនខាងជើងក្នុងខណ្ឌហៃទានក្រុងប៉េកាំង ដែលបែកចែកជាផ្នែកពីរ គឺផ្នែកខាងកើតនិងខាងលិច ខណ្ឌដោយផ្លូវស៊ីសានហួន។ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងស្ថិតនៅក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់ក្រសួងអប់រំចិន ហើយជាសកលវិទ្យាល័យ“វិស្វកម្ម ២១១”ថ្នាក់ជាតិក្រុមទី ១ របស់ប្រទេសចិន និងជាសកលវិទ្យាល័យសំខាន់ដែលជាប់ឈ្មោះជាវេទិកាច្នៃប្រឌិតមុខវិជ្ជាដ៏មានឧត្តមភាព“៩៨៥” ព្រមទាំងជាសកលវិទ្យាល័យ“ជាប់លំដាប់លេខ ១ ទាំង ២”ក្រុមទី ១ របស់ប្រទេសចិន។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងជាសាលាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជំនាញភាសាបរទេសទី ១ ដែលបង្កើតដោយបក្សកុម្មុយនិស្តចិន នៅពេលដំបូងគឺ“ក្រុមបង្រៀនភាសារុស្ស៊ីនៃសាខាលេខ ៣ របស់សកលវិទ្យាល័យយោធា និងនយោបាយប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនប្រទេសចិន”ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងក្រុងយ៉ានអាននៅឆ្នាំ ១៩៤១ ក្រោយទៅបានវិវឌ្ឍទៅជាសាលាភាសាបរទេសរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលយោធាប្រទេសចិន ដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ។ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ សាលានេះបានត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងការបរទេសចិន និងបានកែឈ្មោះជាវិជ្ជាស្ថានភាសាបរទេសប៉េកាំងនៅឆ្នាំ ១៩៥៤ និងបានផ្គុំជាមួយវិជ្ជាស្ថានភាសារុស្ស៊ីប៉េកាំងនៅឆ្នាំ ១៩៥៩ ហើយបង្កើតជា“វិជ្ជាស្ថានភាសាបរទេសប៉េកាំង”ថ្មី។ ក្រោយពីឆ្នាំ ១៩៨០ វិជ្ជាស្ថានភាសាបរទេសប៉េកាំងបានស្ថិតនៅក្រោមចំណុះផ្ទាល់របស់ក្រសួងអប់រំចិន និងបានកែឈ្មោះជា“សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង”នៅឆ្នាំ ១៩៩៤។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យបង្រៀនភាសាបរទេស ១០១ មុខ ក្នុងនោះក្រុមភាសាអឺរ៉ុប និងក្រុមភាសាអាស៊ីអាហ្វ្រិកជាមូលដ្ឋានអប់រំភាសាប្រើប្រាស់មិនទូទៅធំបំផុតក្នុងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ន និងជាមុខវិជ្ជាជំនាញពិសេសក្រុមទី ១ នៃក្រសួងការអប់រំចិន។ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធអប់រំដែលផ្តោតសំខាន់លើអក្សរសាស្ត្របរទេស ហើយមានការដាក់ចូលនូវមុខជំនាញវប្បធម៌ ច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច ការគ្រប់គ្រង និងការអប់រំជាដើម។ មុខវិជ្ជាភាសាបរទេសរួមមាន៖ Russian, English, French, German, Spanish, Polish, Czech, Romanian, Japanese, Arabic, Cambodian, Lao, Singhalese, Malay, Swedish, Portuguese, Hungarian, Albanian, Bulgarian, Swahili, Burmese, Indonesian, Italian, Croatian, Serbian, Hausa, Vietnamese, Thai, Turkish, Korean, Slovak, Finnish, Ukrainian, Dutch, Norwegian, Icelandic, Danish, Greek, Filipino, Hindi, Urdu, Hebrew, Persian, Slovenian, Estonian, Latvian, Lithuanian, Irish, Maltese, Bengali, Kazakh, Uzbek, Latin, Zulu, Kyrgyz, Pashtu, Sanskrit, Pali, Amharic, Nepalese,  Somali, Tamil, Turkmen, Català, Yoruba, Mongolian, Armenian, Malagasy, Georgian, Azerbaijani, Afrikaans, Macedonian, Tajiki, Tswana, Ndebele, Comorian, Creole, Shona, Tigrinya, Belarusian, Maori, Tangan, Samoan, Kurdish, Bislama, Dari, Tetum, Dhivehi, Fijian, Cook Islands Maori, Kirundi, Luxembourgish, Kinyarwanda, Niuean, Tok Pisin, Chewa, Sesotho, Sango, Tamazight, Javanese និង Punjabi។ សកលវិទ្យាល័យបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្មារតីក្រុងយ៉ានអាន ខិតខំបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ និងបានបើកកម្មវិធីសិក្សាភាសាបរទេសនៃប្រទេសទាំងអស់ដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសចិន។

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានខិតខំលើកកម្ពស់ការកែទម្រង់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដែលបានបង្កើតឡើងនូវការិយាល័យសៀវភៅមេរៀនដំបូងក្នុងប្រទេសចិន និងបានបង្កើតឡើងនូវមហាវិទ្យាល័យប៉េវ៉ៃ មហាវិទ្យាល័យអង្គការអន្តរជាតិ និងមហាវិទ្យាល័យអប់រំអន្តរជាតិ ហើយបានកែទម្រង់មហាវិទ្យាល័យភាសាអាស៊ីអាហ្វ្រិកទៅជាមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាស៊ី និងមហាវិទ្យាល័យសិក្សាអាហ្រ្វិក។ ក្រៅពីនេះ សាលាបានបង្កើតបន្ទប់ពិសោធន៍សំខាន់អំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងភាសាមនុស្ស ពង្រឹងការកសាងសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ និងបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អន្តរជាតិចិន និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសមត្ថភាពបកប្រែជាតិជាដើម។ សាលាមានមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត(ក្រសួង)ចំនួន ៥២ ក្នុងនោះមានមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្ត្រ និងសង្គមសាស្ត្រសំខាន់នៃក្រសួងអប់រំចិន បន្ទប់ពិសោធន៍ទស្សនវិជ្ជា និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃក្រសួងអប់រំចិន(បណ្តុះបណ្តាល) បន្ទប់ពិសោធន៍សំខាន់អំពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងភាសាមនុស្ស មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃគណៈកម្មាធិការជាតិភាសាភាសា មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសមត្ថភាពបកប្រែជាតិ មូលដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលការស្រាវជ្រាវតំបន់ និងប្រទេសនៃក្រសួងអប់រំចិនចំនួន ៤ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបកណ្តាល និងបូព៌ា មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជប៉ុន មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអង់គ្លេស មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកាណាដា មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវប្រទេស និងតំបន់ដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងអប់រំចិនចំនួន ៣៧ មជ្ឈមណ្ឌលផ្លាស់ប្តូរ និងស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ចិន និងបរទេសនៃក្រសួងអប់រំចិនចំនួន ៣ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ចិន-ឥណ្ឌូនេស៊ី មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ចិន-បារាំង និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ចិន-អាល្លឺម៉ង់។ ក្រៅពីនេះ នៅមានមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវសំខាន់អំពីទស្សនវិជ្ជា និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមក្រុងប៉េកាំង មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវអំពីការអប់រំនីតិរដ្ឋក្រុងប៉េកាំង មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវសំខាន់អំពីការផ្សព្វផ្សាយភាសា និងអក្សរជាតិ(ក្រុមទី ១) មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្មារតីសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈពិសេសចិនរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង ក្នុងយុគសម័យថ្មីក្រុងប៉េកាំង(ក្រុមទី ១) និងទទួលងារជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ សហប្រតិបត្តិការ និងច្នៃប្រឌិតអំពីទ្រឹស្តីសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈពិសេសចិននៃសកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំង។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមានទស្សនាវដ្តីស្នូល CSSCI ចំនួន ៤ ("ការបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវភាសាបរទេស" "អក្សរសាស្ត្របរទេស" "វេទិកាអន្តរជាតិ" និង"ការស្រាវជ្រាវឈានមុខអំពីការអប់រំភាសាបរទេស") ទស្សនាវដ្តី CSSCI បន្ថែមចំនួន ២ ("ការស្រាវជ្រាវប្រទេសចិនអន្តរជាតិ" និង"ការអប់រំភាសារុស្ស៊ីប្រទេសចិន") និងទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវជាភាសាចិនដទៃទៀតចំនួន ៧ ហើយបានផលិតទស្សនាវដ្តី CSSCI ជាភាសាអង់គ្លេស "Chinese Journal of Applied Linguistics" និងទស្សនាវដ្តីជាភាសាផ្សេងៗទៀតចំនួន ១២ រួមមានភាសាអង់គ្លេស បារាំង អេស្ប៉ាញ៉ុល អារ៉ាប់ រុស្ស៊ី អាល្លឺម៉ង់ និងព័រទុយហ្កាល់។ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមានមូលដ្ឋានផលិតសៀវភៅ ផលិតផលសោតទស្សន៍ និងអេឡិចត្រូនិចអំពីភាសាបរទេសធំជាងគេក្នុងប្រទេសចិន គឺទីភ្នាក់ងារបោះពុម្ពផ្សាយអំពីការបង្រៀន និងស្រាវជ្រាវភាសាបរទេស។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានបង្កើតមុខវិជ្ជាជំនាញថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចំនួន ១២១ ក្នុងនោះមានមុខវិជ្ជាជំនាញចំនួន ៤៧ ជាមុខវិជ្ជាជំនាញដែលមានតែមួយក្នុងប្រទេសចិន មុខវិជ្ជាជំនាញចំនួន ៥៤ ជាមុខវិជ្ជាជំនាញលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ជាតិ(កសាង) មុខវិជ្ជាជំនាញចំនួន ១៨ ជាមុខវិជ្ជាជំនាញលំដាប់លេខ ១ ថ្នាក់ខេត្ត(កសាង) ហើយមានសមិទ្ធផលអប់រំចំនួន ៨ ទទួលបានរង្វាន់អប់រំសកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងនោះ "រូបមន្តបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពពហុភាសាលើពិភពលោករបស់សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង"បានទទួលរង្វាន់ថ្នាល់ពិសេស។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមានមុខវិជ្ជាជំនាញសំខាន់ថ្នាក់ជាតិចំនួន ៤ (រួមមានការបណ្តុះបណ្តាល) មុខវិជ្ជាជំនាញសំខាន់ក្រុងប៉េកាំងចំនួន ៧ កម្មវិធីថ្នាក់បណ្ឌិតលំដាប់លេខ ១ ចំនួន ២ (អក្សរសាស្ត្របរទេស និងវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មគ្រប់គ្រង) កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អំពីការស្រាវជ្រាវលំដាប់លេខ ១ ចំនួន ១១ (អក្សរសាស្ត្របរទេស អក្សរសាស្ត្រចិន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ច្បាប់ នយោបាយ ទ្រឹស្តីម៉ាកស៊ីសនិយម សេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់ វិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ការអប់រំ និងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក) កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញលំដាប់លេខ ១ ចំនួន ៨ (ការបកប្រែ ការអប់រំភាសាចិនអន្តរជាតិ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មាននិងការផ្សព្វផ្សាយ ច្បាប់ គណនេយ្យកិច្ច និងអនុបណ្ឌិតការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម) ដែលបានគ្របដណ្តប់លើមុខវិជ្ជាសំខាន់ចំនួន ៧ គឺ អក្សរសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច ការគ្រប់គ្រង ច្បាប់ ការអប់រំ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវិស្វកម្ម។ ក្នុងនោះ មុខវិជ្ជាជំនាញអំពីអក្សរសាស្ត្របរទេសជាប់ឈ្មោះជា"មុខវិជ្ជាលំដាប់លេខ ១ ទាំងពីរ"ក្នុងប្រទេសចិន ហើយ"ការអប់រំភាសាបរទេស"ទទួលងារជាមុខវិជ្ជាឆ្នើមនៃសកលវិទ្យាល័យក្នុងក្រុងប៉េកាំង។ តាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃមុខវិជ្ជាស្រាវជ្រាវលើកទី ៤ ក្នុងប្រទេសចិន មុខវិជ្ជាជំនាញអំពីអក្សរសាស្ត្របរទេសរបស់សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានជាប់លំដាប់លេខ ១ ក្នុងប្រទេសចិន(A+)។ នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យ QS នៅឆ្នាំ ២០២៣ មុខវិជ្ជាភាសារបស់សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤៥ ភាសា និងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១០១-១៥០ មុខវិជ្ជាភាសាទំនើបជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ ១៥១-២០០។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមាននិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាង ៥៧០០ នាក់ និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជាង ៣៩០០ នាក់ (រួមមានបណ្ឌិត និងអនុបណ្ឌិត) និងនិស្សិតបរទេសជាង ១៣០០ នាក់។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយន្តការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបែបច្នៃប្រឌិត និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។ បច្ចុប្បន្ននេះ សកលវិទ្យាល័យមានគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិកជាង ១៣០០ នាក់ និងគ្រូបង្រៀនបរទេសជិត ២០០ នាក់ដែលមកពីប្រទេស និងតំបន់ចំនួន ៦៥។ គ្រូបង្រៀនឆ្នើមធ្លាប់ទទួលរង្វាន់ និងកិត្តិយសជាច្រើនដូចជា "គ្រឿងឥស្សរិយយសមិត្តភាព"នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន គ្រូឆ្នើមប្រទេសចិន អ្នកជំនាញការជាយុវជនដែលមានវិភាគទានពិសេស សាស្ត្រចារ្យពិសេសនៃ"ផែនការអ្នកស្រាវជ្រាវទន្លេយ៉ាងសេ" អ្នកស្រាវជ្រាវទន្លេយ៉ាងសេជាយុវជន អ្នកនាំមុខនៃមុខជំនាញទស្សនវិជ្ជា និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតាមផែនការធនធានមនុស្សជាន់ខ្ពស់ពិសេសថ្នាក់ជាតិ គ្រូល្បីនិងធនធានមនុស្សវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើម វិស្វកម្មធនធានមនុស្ស"រយ ពាន់ ម៉ឺន"ថ្នាក់ជាតិ និងគ្រូបង្រៀន"លំដាប់លេខ ១ ទាំង ៤"ជាដើម។ គួរបញ្ជាក់ថា មានគ្រូបង្រៀនជាង ៩០% ធ្លាប់បន្តវិជ្ជានៅក្រៅប្រទេស។ ក្រុមគ្រូបង្រៀនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអប់រំភាសាបរទេសចិន និងក្រុមការងារបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៃអភិបាលកិច្ចពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិបានជាប់ឈ្មោះជា"ក្រុមគ្រូបង្រៀនបែបលោក ហួង តានីន នៃសកលវិទ្យាល័យប្រទេសចិន"។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយសកលវិទ្យាល័យ និងស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន ២៩៩ នៃប្រទេស និងតំបន់ចំនួន ៨៤ លើពិភពលោក រួមមាន Brown University, the University of Edinburgh, Heidelberg University, Moscow State University, the University of Toronto, Waseda University និង Nanyang Technological Universityជាដើម ហើយបានបង្កើតវិទ្យាស្ថាន ខុង ជឺ និងថ្នាក់ ខុង ជឺ ចំនួន ២៣ នៅសកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសចំនួន ១៨ ជាប់លំដាប់លេខ ១ ក្នុងប្រទេសចិន រួមមាន Nürnberg-Erlangen (Germany), Brussels (Belgium), the University of Vienna (Austria), the University of Rome La Sapienza (Italy), Krakow (Poland), Liege (Belgium), Düesseldorf (Germany), Eötvös Loránd University (Hungary), Sofia (Bulgaria), Palacky University (Czech Republic), Munich (Germany), the University of Malaya (Malaysia), Hankuk University of Foreign Studies (Republic of Korea), Barcelona (Spain), Moscow State Linguistic University (Russia), Zayed University (United Arab Emirates), the University of Tirana (Albania), the University of Göttingen (Germany), Oxford Brooks University (United Kingdom), the University of Colombo (Sri Lanka), ESCP Europe (France), Maryknoll School (United States) និង the Open University (United Kingdom)។

បណ្ណាល័យនៃសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងមានសៀវភៅភាសាចិន និងបរទេសជិត ១,៥៧ លានក្បាល មានសៀវភៅអេឡិចត្រូនិចភាសាចិន និងបរទេសជាង ២,១៦ លានក្បាល កាសែតនិងទស្សនាវដ្តីភាសាចិននិងបរទេស ១០៨១ មុខ មូលដ្ឋានទិន្នន័យភាសាចិននិងបរទេសចំនួន ១០៧ ដោយបានបង្កើតជាលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាត់ទុកឯកសារអំពីភាសា អក្សរសាស្ត្រ និងវប្បធម៌ជាគោល ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍនៃមុខវិជ្ជាជំនាញរបស់សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង ប្រព័ន្ធរក្សាទុកសៀវភៅនយោបាយ ច្បាប់ ទំនាក់ទំនងការទូត សេដ្ឋកិច្ច ព័ត៌មាន និងការគ្រប់គ្រងជាដើម ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលំដាប់។ សកលវិទ្យាល័យបានខិតខំជំរុញការកសាងប្រព័ន្ធអប់រំបែបព័ត៌មានវិទ្យា ដែលផ្តោតលើការបើកទូលាយ តភ្ជាប់គ្នា ឆ្លាតវៃ ច្នៃប្រឌិត និងសមាហរណកម្ម ហើយបានបង្កើតគេហទំព័រពហុភាសា ប្រព័ន្ធ BFSU ឌីជីថល មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធអប់រំតាមអនឡាញ និងសូហ្វវែលធនធានអប់រំជាដើម ព្រមទាំងបានសាងសង់បន្ទប់រៀនឆ្លាតវៃ និងបរិស្ថានសិក្សាឆ្លាតវៃ និងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើន។ នៅឆ្នាំ ២០២១ សកលវិទ្យាល័យបានសម្រេចការងារសាកល្បងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធ AI និងប្រកាស"គំនិតផ្តួចផ្តើម BFSU អំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀនតាមរយៈប្រព័ន្ធ AI"។ ក្រៅពីនេះ សកលវិទ្យាល័យបានកសាងសារមន្ទីរភាសាពិភពលោក និងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាថ្មី ដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ និងបង្ហាញពីដំណើរវិវឌ្ឍន៍នៃសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង។

សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងខិតខំបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនទានអប់រំពិសេសរបស់ខ្លួន និងស្មារតី“រៀនសូត្រដោយមានទស្សនៈបើកទូលាយ ចូលរួមបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យ” បំពេញភារកិច្ចនៃការកសាងសីលធម៌ និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់លើវិស័យទំនាក់ទំនងការទូត បកប្រែ អប់រំ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ព័ត៌មាន ច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។ និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងកំពុងបំពេញការងារសំខាន់ក្នុងប្រទេសផ្សេងៗលើពិភពលោក និងបានក្លាយជាសសរទ្រូងនៃការអភិវឌ្ឍសង្គម។ តាមស្ថិតិដែលមិនមានលក្ខណៈពេញលេញ ក្នុងចំណោមនិស្សិតដែលធ្លាប់រៀនក្នុងសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង មាន ៤០០ នាក់ធ្លាប់ត្រូវតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេសផ្សេងៗ និងមានជាង ២០០០ នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សានៃស្ថានទូតប្រទេសចិនប្រចាំប្រទេសផ្សេងៗ ដូច្នេះ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាថាជា “អង្រឹងមន្ត្រីការទូត”។

បច្ចុប្បន្ន សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងកំពុងលើកជ្រោងទង់ជ័យដ៏អស្ចារ្យនៃសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈពិសេសចិន ដឹកនាំដោយស្មារតីសង្គមនិយមដែលមានលក្ខណៈពិសេសចិនរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង ក្នុងយុគសម័យថ្មី ដើម្បីអនុវត្តតាមស្មារតីសមាជបក្សកុម្មុយនិស្តចិនលើកទី ២០ អនុសាសន៍របស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង ស្តីអំពីការអប់រំ ស្មារតីសន្និសីទអប់រំទូទាំងប្រទេសចិន និងសំបុត្រឆ្លើយតបរបស់ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនភីង ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យចាស់នៃសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង។ សកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងខិតខំអនុវត្តតាមស្មារតីកិច្ចប្រជុំតំណាងបក្សលើកទី ១០ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ ឆ្នាំទី ១៤ របស់សាលារៀន ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការដឹកនាំដោយបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ដើម្បីជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ការសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងការបង្កើនទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងជំរុញឱ្យសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំងក្លាយទៅជាសកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសលំដាប់លេខ ១ លើពិភពលោក ហើយបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចម្រុះ មានមនោសញ្ចេតនាស្នេហារជាតិ និងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយកាន់តែច្រើន ដើម្បីជំរុញឱ្យប្រទេសចិនដើរឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពលោកដោយជោគជ័យ និងជួយឱ្យពិភពលោកមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអំពីប្រទេសចិន!