Home < اخبار

را دریافت کرد AACSB مدرسه بازرگانی بین المللی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن اعتبار بین المللی

Updated: 17.08.2023

اخیراً انجمن بین المللی مدارس کسب و کار نخبگان (The Association to Advance Collegiate Schools of Business، به طور خلاصه AACSB) اطلاعیه ای صادر کرده است. پس از رای گیری توسط کمیته اعتبار سنجی اولیه و تایید شورای اعتباربخشی، مدرسه بازرگانی بین المللی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن، به طور رسمی اعتبار بین المللی AACSB را برای یک دوره پنج ساله دریافت کرده است.