වර්තමාන නායකත්වය

හැන් ජෙන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ සභාපති
දර්ශන විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

පෙන් ලුන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. ආර්ථික විද්‍යාව මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ජඕ මින්

විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති
අධ්‍යාපන විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. පර්යේෂකයෙකි.

යෙන් ගුඕ හුවා

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති
අධ්‍යාපන හා ආර්ථික විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත.

ජන් ශූ ෆන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උප සභාපති සහ චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ විශ්වවිද්‍යාලයීය විනය පරීක්ෂණ මණ්ඩලයේ ලේකම්
පර්යේෂකයෙකි.

ජා ද චුන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති
නීති හා දේශපාලන විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. පර්යේෂකයෙකි.

ජා වෙන් ජියෙන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
දර්ශන විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ස්වෙන් යුඕ ජූන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089