වර්තමාන නායකත්වය

වං දිංහ්වා

විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ සභාපති
විදේශ අධ්යාaපන ඉතිහාසය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි.

පෙන් ලුන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. ආර්ථික විද්‍යාව මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

හූ ජිර්ගං

විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාවේ උපසභාපති
බෙයිජිං ගුරුපුහුණු විශ්වවිද්යාeලයෙන් අධ්යාභපනය පිළිබඳ උපාධිය ලබා ඇත.

යෙන් ගුඕ හුවා

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති
අධ්‍යාපන හා ආර්ථික විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත.

යුඇන් ජුන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති
මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදනය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ජා ද චුන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති
නීති හා දේශපාලන විද්‍යා විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. පර්යේෂකයෙකි.

ජා වෙන් ජියෙන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
දර්ශන විෂය පිළිබඳ දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ස්වෙන් යුඕ ජූන්

විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති
දර්ශන විශාරද උපාධිය ලබා ඇත. මහාචාර්යවරයෙකි. දර්ශන විශාරද උපාධි උපදේශකවරයෙකි.

ලිපිනය: නොම්බර2, ශී සන් හුවන් උතුරු මාවත, හයි දියෑන් දිස්ත්‍රික්කය, බෙයිජිං නගරය, චීනය, තැපැල් අංක 100089

ජාත්‍යන්තර හුවමාරු සහ සහයෝගීතා පිලිබඳ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816715
[email protected] https://international.bfsu.edu.cn/en/
විදේශීය ශිෂ්‍ය කාර්යාලය

0086-10-88816549/0671/6424
[email protected] https://osao.bfsu.edu.cn/
කොන්ෆියුසියස් ආයතනයේ වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816540
[email protected] https://kzxy.bfsu.edu.cn/
විශ්ව විද්‍යාලයීය වැඩබලන කාර්යාලය

0086-10-88816215
[email protected]