TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGOẠI NGỮ BẮC KINH


The Confucius Institute at University of Colombo

The Confucius Institute of Hawaii at Manoa

The London Confucius Institute

The Confucius Institute at Zayed University

The Confucius Institute at Barcelona

The Confucius Institute at Moscow State Linguistic University

The Confucius Institute at Hankuk University of Foreign Studies

The Confucius Institute in Krakow

The Kongzi Institute for the Teaching of Chinese Language at the University of Malaya

The Confucius Institute at the University of Rome La Sapienza

The Confucius Institute at Eötvös Loránd University

The Confucius Institute at Nürnberg-Erlangen

The Confucius Institute Munich

The Confucius Institute at University of Göttingen

The Confucius Institute at Düesseldorf

The Confucius Institute at Palacky University

The Confucius Institute in Liege

The Confucius Institute in Brussels

The Confucius Institute at the University of Vienna

The Confucius Institute at University of Tirana

The Confucius Institute in Sofia

Số 2 đường vành đai 3 khu Hải Định thành phố Bắc Kinh Trung Quốc, mã bưu điện 100089

PHÒNG GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

SỐ ĐIỆN THOẠI PHÒNG CÔNG TÁC VIỆN KHỔNG TỬ

SỐ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LƯU HỌC SINH

SỐ ĐIỆN THOẠI BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Copyright@BFSU.Support by ITC