BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

พิธีเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปีค.ศ. 2018

เมื่อเช้าวันที่ 12 กันยายน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งจัดพิธีเปิดภาคการศึกษาใหม่ประจำปี ค.ศ.2018 ณ โรงกีฬา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 14,541คน นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1,071 คน และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจำนวน 20 คน รวมถึงตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายและการศึกษาต่อเนื่องและตัวแทนนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมงานพิธีเปิดในครั้งนี้


เลขที่ 2 ซีซานหวนเป่ยลู่ เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนรหัสไปรษณีย์ 100089

ฝ่ายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฝ่ายงานสถาบันขงจื่อ

สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติ

สำนักงานมหาวิทยาลัย

Copyright@BFSU.Support by ITC