BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY


The Confucius Institute at University of Colombo

The Confucius Institute of Hawaii at Manoa

The London Confucius Institute

The Confucius Institute at Zayed University

The Confucius Institute at Barcelona

The Confucius Institute at Moscow State Linguistic University

The Confucius Institute at Hankuk University of Foreign Studies

The Confucius Institute in Krakow

The Kongzi Institute for the Teaching of Chinese Language at the University of Malaya

The Confucius Institute at the University of Rome La Sapienza

The Confucius Institute at Eötvös Loránd University

The Confucius Institute at Nürnberg-Erlangen

The Confucius Institute Munich

The Confucius Institute at University of Göttingen

The Confucius Institute at Düesseldorf

The Confucius Institute at Palacky University

The Confucius Institute in Liege

The Confucius Institute in Brussels

The Confucius Institute at the University of Vienna

The Confucius Institute at University of Tirana

The Confucius Institute in Sofia

ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC