BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ

2019年04月15日


ສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາພາສາຕ່າງປະເທດຈີນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກເອີຣົບ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດຍີ່ປຸ່ນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດອັງກິດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດການາດາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການພັດທະນາທັກສະພາສາແຫ່ງຊາດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາສາກົນແລະການແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາກັບຕ່າງປະເທດຂອງປັກກິ່ງ
ສູນການຮ່ວມມືນະວັດຕະກໍາວັດທະນະທໍາຈີນ“ອອກສູ່ສາກົນ ”
ສູນການປະເມີນຜົນພາສາຕ່າງປະເທດຈີນ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າແລະສຶກສາປະເທດຍີ່ປຸ່ນປັກກິ່ງ
ສູນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດຈີນກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າຈີນຂອງຕ່າງປະເທດ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີຕ່າງປະເທດ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພາສາຕ່າງປະເທດ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າບັນຫາສາກົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາໂລກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນສາທາລະນະ
ສູນຄົ້ນຄວ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການກໍ່ສ້າງລະບອບກົດຫມາຍຈີນ-ຕ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າອາຊີໃນທົ່ວໂລກ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາຊັ້ນສູງ
ສູນມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຂອງຈີນແລະຕ່າງປະເທດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາອາຝຣິກາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສັ້ນທາງສາຍໄຫມ
ສູນຄົ້ນຄວ້າຊັບສິນທາງປັນຍາມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ສູນຈາເຢັດ(Zayed)ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າພາສາອາຫຼັບ ແລະອິສລາມ ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາ ເຢຍລະມັນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາຣັດເຊຍ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສາກົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າກົດຫມາຍອາເມລິກາແລະອັງກິດ
ແຫຼ່ງພື້ນຖານ ສຳລັບບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນນອກ ມພຕປ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດການາດາ  ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂດນໍາໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງເບລຢ້ຽມ ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເຄີເບັກ(Quebec)
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດສະວິດ ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາແລະວັດທະນະທຳ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການພົວພັນ ຕາເວັນອອກແລະຕາເວັນຕົກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເພດສັງຄົມແລະບັນຫາທົ່ວໂລກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາອັງກິດດ້ານທຸລະກິດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການບໍລິຫານວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງປະເທດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າລະບົບແລະອຸດສາຫະກໍາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການຈັດຕັ້ງແລະຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ວຍວິທະຍາສາດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດໂລກແລະເສດຖະກິດປະເທດ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການທຸລະກິດແລະການເງິນສາກົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າກຸ່ມຊາວປະເທດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກເອີຣົບ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດຟິນແລນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການສຶກສາພາສາຕ່າງປະເທດດ້ວຍເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈີນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າທະວີບອາຝຣິກາແລະອາຊີຕາເວັນຕົກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ສູນຄົ້ນຄວ້າສ.ເກົາຫລີ ແລະສ.ປ.ປ.ເກົາຫລີ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການຮຽນແລະການສອນພາສາສ.ເກົາຫລີ
ສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີໃຕ້
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາສິລິນທອນ( Sirindhorn)
ສູນຄົ້ນຄວ້າມາເລເຊຍຈີນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີອາເມລິກາເຊື້ອສາຍຈີນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາສາດແລະປະຍຸກພາສາສາດຂອງສະຖາບັນພາສາອັງກິດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີປະເທດອັງກິດ-ອາເມຣິກາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດອາເມຣິກາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການແປພາສາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດອັງກິດ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດອົສຕາລີ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດໄອແລນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດການາດາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການສື່ສານສາກົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງຊາດຂອງສະຖາບັນພາສາອັງກິດ ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະຊາກອນເຊື້ອສາຍຈີນໃນທົ່ວໂລກ
ຄະນະກໍາມະການຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາວິຊາຄູຂອງສະຖາບັນພາສາອັງກິດ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດໂລກ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາແລະປັດຊະຍາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປັດຊະຍາຂົງຈື້ແລະອີ່ຈິ່ງ(Yijing) ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາລະຫວ່າງຊາດແລະການປຽບທຽບວັນນະຄະດີ
ສູນຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາຂໍ້ມູນການຮຽນການສອນພາສາຈີນສາກົນ ມພຕປ
ສູນຄົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດສຳລັບເປົ້າໝາຍສະເພາະ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທໍາ ການສືກສາຈີນແລະການາດາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດຊີລັງກາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດອິນໂດເນເຊຍ
ສູນຄົ້ນຄວ້າພາສາແລະວັດທະນະທໍາລາແຕງ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດໂປແລນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າຂ່າວສານແລະສື່ສານມວນຊົນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າລະບຽບນະໂຍບາຍແລະສື່ຈັນຍາບັນ
ສູນຄົ້ນຄວ້າປະເທດແມັກຊິໂກ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເຂດແລະປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ
ສູນຄົ້ນຄວ້າເອີຣົບເຫນືອ
ສູນຄົ້ນຄວ້າກົດຫມາຍຈີນ—ອາຝຣິກາ
ສູນຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີຍຸກປະຈຸບັນຝຣັງ
ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC