BEIJING FOREIGN

STUDIES UNIVERSITY

ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕ່າງປະເທດປັກກິ່ງ
ຂໍ້ມູນ
ການນໍາປະຈຸບັນ

ຂໍ້ມູນ

2019年04月15日


ກ່ຽວກັບມະຫາວິທະຍາໄລ

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ 1941

ການບຳລຸງສ້າງບຸກຄະລາກອນ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີທົ່ວໄປມີຈໍານວນ 5600 ຄົນ

ນັກສຶກສາຫຼັກສູດຫຼັງປະລິນຍາຕີ(ລວມທັງລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ) ມີຈໍານວນ 3100 ຄົນ

ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດມີຈຳນວນ 1600 ຄົນ

ອາຈານສອນ

ຄູອາຈານໃນລະບົບມີ 1200 ຄົນຂຶ້ນໄປ

ຊ່ຽວຊານມີຈໍານວນ 200 ຄົນຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງມາຈາກ 60 ປະເທດ ແລະ   ເຂດແຄວ້ນ

ການຮຽນການສອນ

33 ຄະນະວິຊາ ແລະ ສະຖາບັນ

121 ສາຂາວິຊາຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ

44 ສາຂາວິຊາທີ່ໄດ້ເປີດສອນຢູ່ແຕ່ ມພຕປ ເທົ່ານັ້ນພາຍໃນທົ່ວປະເທດ         ຈີນ

101 ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ມີການເປີດສອນ

4 ສາຂາວິຊາທີ່ສໍາຄັນລະດັບຊາດ

7 ສາຂາວິຊາທີ່ສໍາຄັນລະດັບນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ

2 ສາຂາວິຊາຂັ້ນໜຶ່ງຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ

11 ສາຂາວິຊາຂັ້ນໜຶ່ງຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທລະບົບຄົ້ນຄວ້າ

8 ສາຂາວິຊາລະດັບປະລິນຍາໂທລະບົບເນັ້ນການລົງພາກສະໜາມ

ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ແຫຼ່ງພື້ນຖານສຳຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມມະນຸດສາດທີ່ສັງກັດກະຊວງ  ສຶກສາທິການ 1 ແຫ່ງ

ສູນຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະກຳມະການພາສາແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ

ແຫຼ່ງບໍາລຸງການຄົ້ນຄວ້າເຂດແຄວ້ນແລະປະເທດທີ່ສັງກັດກະຊວງສຶກສາທິການ 4 ແຫ່ງ

ສູນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ານເຂດແຄວ້ນແລະປະເທດທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ກະຊວງ ສຶກສາທິການ 37 ແຫ່ງ

ສູນຄົ້ນຄວ້າການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ສັງກັດກະຊວງສຶກສາທິການ 3 ແຫ່ງ

ວາລະສານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ CSSCI 4 ສະບັບ

ການຮ່ວມມືພົວພັນສາກົນ

ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຂົງຈື້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ 23 ແຫ່ງ

ສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບອົງການວິຊາການແລະມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນ ສູງ 313 ແຫ່ງຂອງ 91 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ

ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

ຫໍສະໝຸດມີປຶ້ມແລະຕໍາລາຮຽນສະສົມໄວ້ຫຼາຍກວ່າ 1.450.000 ເຫຼັ້ມ
ທີ່ຢູ່:ເລກທີສອງຖະຫນົນວົງວຽນຮອບສາມເຫນືອ,ເຂດໄຫຕ້ຽນ,ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ,ປະເທດຈີນ,ຕູ້ໄປສະນີເລກທີ 100089

ພະແນກເຮັດວຽກການຮ່ວມືແລະພົວພັນສາກົນ

ພະແນກເຮັດວຽກຂອງສະຖາບັນຂົງຈື້

ຫ້ອງການນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງການມະຫາວິທະຍາໄລ

Copyright@BFSU.Support by ITC