ស្ថានីយទូរទស្សន៍បង់ក្លាដែសផ្សាយព័ត៌មានអំពីមុខជំនាញភាសាបង់ក្លាដែសរបស់សាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង

发布时间:2023-03-30

នៅថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ SomoyTV របស់ប្រទេសបង់ក្លាដែសបានផ្សាយព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពនៃការរៀនភាសាខ្មែររបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភាសាបរទេសប៉េកាំង។

និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឈ្មោះ លី យាន់យូ ដែលរៀនមុខជំនាញវប្បធម៌បង់ក្លាដែស បានចែករំលែកអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការរៀនភាសាបង់ក្លាដែស។ កញ្ញា លី យាន់យូ បានបញ្ជាក់ថា តាមរយៈការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ វប្បធម៌ និងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រទេសបង់ក្លាដែស ខ្ញុំបានរកឃើញថា ភាសាបង់ក្លាដែសពីរោះស្តាប់ណាស់ ហើយក៏ដូចជនជាតិបង់ក្លាដែសដែលសុភាពរៀបសា និងមានភាពទន់ភ្លន់។


No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

Copyright@BFSU.Support by ITC