UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Paaralan ng Wika’t Panitikang Tsino

Ang Paaralan ng Wika’t Panitikang Tsino (School of Chinese Language and Literature (SCLL), na may mahigit 60 taong kasaysayan, ay binubuo ng tatlong sangay: ang Departamento ng Wika’t Panitikang Tsino na nag-aalok ng mga programang pang-undergraduate at pang-postgraduate para sa mga estudyanteng Tsino; ang Departamento ng Wikang Tsino bilang Wikang Dayuhan na nag-aalok ng mga programang pang-undergraduate para sa mga estudyanteng dayuhan; at ang Sentro ng Pagsasanay sa Wikang Tsino na nag-aalok ng edukasyong walang digri para sa mga estudyanteng dayuhan. Bukod dito, responsable rin ang paaralan sa pangangasiwa sa baseng multilingguwal ng Hanban para sa pagtuturo ng wikang Tsino bilang wikang dayuhan, at gayundin sa mga programa ng wikang Tsino na iniaalok sa 21 Confucius Institutes na nasa magkakasamang pagtataguyod ng BFSU at mahigit sampung unibersidad na dayuhan.

Ang SCLL ay may 65 magagaling at dedikadong ganap na guro, at 32 sa kanila ang may digring PhD. Sa kasalukuyan mahigit 1,500 estudyante na kinabibilangan ng mahigit 500 mag-aaral na Tsino at mahigit 1,000 mag-aaral na dayuhan mula sa mahigit 40 bansa’t rehiyon ang nakaenrol sa mga programa ng paaralan.

Nagkakaloob ang SCLL ng dalawang programang pang-BA: Wika’t Panitikang Tsino at Pagtuturo ng Tsino sa mga Nagsasalita ng Ibang Wika (TCSOL). Nagkakaloob din ng paaralan ng 5 programang pang-MA: Lingguwistiks at Lingguwistiks para sa Praktikal na Gamit, Pananaliksik sa Wikang Tsino, Pahambing na Panitikan at Panitikang Pandaigdig, Sinaunang Panitikang Tsino at TCSOL. Kabilang sa dalawang programang pang-PhD ng paaralan ay Pahambing na Panitikan at Pag-aaral na Kros-kultural at TCSOL, na kapuwa itinala ng pamahalaang munisipal ng Beijing bilang mga pangunahing programa. Ang lahat ng nasabing mga programa ay bukas sa mga estudyanteng dayuhan.

Layon ng SCLL na humubog ng mga propesyonal na Tsino at dayuhan na mayaman sa kaalaman, may malaking kakayahan at magaling kapuwa sa wika’t kulturang Tsino at banyaga. Sa SCLL, nalilikha ang kapaligirang multikultural kung saan ang kulturang Tsino ay gumaganap ng makabuluhang papel, kaya ang mga estudyante mula sa iba’t ibang sulok ng mundo ay maaaring mag-usap at matuto sa isa’t isa.

Pinahahalagahan ng SCLL ang pananaliksik na akademiko. Naitatag ng paaralan ang mekanismong insentibo para sa magaling pananaliksik ng mga guro at graduate student. Nagkakaloob din ang paaralan ng pondo para sa kanilang pananaliksik. Nag-oorganisa rin ang SCLL ng mga workshop at talakayang akademiko, gayundin ng mga lektiyur ng mga kilalang iskolar mula sa loob at labas ng Tsina para sa mga guro at sa graduate students. Dahil dito, nakalikha ang paaralan ng magandang kapaligirang akademiko at nakapagprodyus ng maraming bunga ng pananaliksik.

Ang SCLL ay may dalawang sentro ng pananaliksik: ang Sentro ng Impormasyon ng Pandaigdig na Pagtuturo ng Wikang Tsino at Sentro ng Pananaliksik sa Pahambing na Panitikan at Kultura. Naglilimbag din ang paaralan ng dalawang diyornal na akademiko: International Chinese Language Education at Journal of Humanities. Nag-oorganisa rin ang SCLL ng mga pagsusulit na gaya ng HSK, HSKK at Test for International Chinese Language Teacher Certificate

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC