UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

Pandaigdig na Instituto ng Pananaliksik na Tsino

Nakuha ng Pandaigdig na Instituto ng Pananaliksik na Tsino (International Institute of Chinese Studies, IICS) ang kasalukuyang opisyal na pangalan nito noong 2015. Nagsimula ito bilang Pambansang Sentro ng Pananaliksik sa Sinolohiya sa Ibayong Dagat noong Nobyembre 1996. Ang instituto ay nagpopokus ng kanyang pananaliksik sa pag-aaral sa kulturang Tsino sa buong daigdig, at naglalayong itaguyod ang pagpapalaganap ng tradisyonal na kulturang Tsino at mga may kinalamang inobasyon. Kabilang sa mga pangunahing pananaliksik ng instituto ay pagbakas sa landas ng pagpapalaganap ng kulturang Tsino sa buong daigdig; pag-aaral sa kasaysayan ng pagsasalin ng sinaunang akdang Tsino sa mga wikang dayuhan, mga tagapagsalin at mga isinaling teksto; pagbakas sa pag-unlad ng sinolohiya sa iba’t ibang bansa; pagtasa sa impak ng kulturang Tsino sa ibayong dagat; at pag-aaral sa mga pamamaraang ginagamit ng iba’t ibang bansa para mabuo ang kani-kanilang kasalukuyang persepsiyon hinggil sa Tsina.

Ang instituto ay binubuo ng Pambansang Sentro ng Pananaliksik sa Sinolohiya sa Ibayong Dagat, Instituto ng Pananaliksik sa Kulturang Tsino, at Sentro ng Pagtasa sa Impak ng Kulturang Tsino sa Ibayong Dagat. Naglalathala ito ng ilang diyornal na akademiko na gaya ng International Sinology, Comparative Literature at Cross-Cultural Studies, Newsletter of International Confucian Studies, at Journal of the History of Overseas Chinese Language Education. Kasabay nito, ang IICS ay tagapangulong institusyonal ng International Association for Chinese Culture Studies, International Association for Chinese Language Education Studies, at  International Liaison Committee of International Confucian Association.

Ipinapauna ng IICS ang paghubog ng talento sa pananaliksik na may perspektibong pandaigdig (international perspectives). Kasabay ng mga programang pangmaster at pang-PhD sa panitikang komparatibo at pag-aaral na kros-kultural, ang instituto ay mayroon ding mga programang pangmaster sa pag-aaral sa kulturang Tsino at pandaigdig na sinolohiya na kapuwa bukas sa mga estudyanteng dayuhan. Ang lahat ng mga kurso ay itinuturo sa wikang Tsino at Ingles.

Sa paglipas ng mga taon, nakumpleto ng instituto ang mahigit 40 pambansa at probisyonal/ministeryal na proyekto ng pananaliksik, at nakapaglathala ng 76 na libro, 2 diksyunaryo, 29 na saling-akda at 3 teksbuk at mahigit 100 artikulong akademiko. Sa loob ng tatlong taong singkad, nakatanggap ang instituto ng gawad-parangal dahil sa mga kahanga-hangang mga gawa nito bilang instituto ng pananaliksik na nakabase sa unibersidad. Pinananatili ng instituto ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa 33 unibersidad at instituto ng pananaliksik ng Estados Unidos, Britanya, Pransya, Italia, Vatican, Switzerland, Rusya, India, Hapon, Republika ng Korea, Singapore, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Macao at Taiwan. Bukod dito, nagsilbi rin itong punong-abala ng mahigit 100 lektiyur at mahigit 70 pandaigdig na pulong na akademiko. Pinananatili rin nito ang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga organisasyong akademiko sa Tsina.

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC