UNIBERSIDAD NG PAG-AARAL NA

PANLABAS NG BEIJING

INTRODUCTION

发布时间:2019-05-16

PANAHON NG KLASE AT SEMESTRE

Ang bawat panahon ng klase ng BFSU ay binubuo ng dalawang semestre: semestre ng tagsibol at semestre ng taglagas. Bilang pagsisimula ng bagong panahon ng klase, ang semestre ng taglagas ay kadalasang tumatagal mula pagpasok ng Setyembre hanggang kalagitnaan ng Enero ng susunod na taon. Ang semestre ng tagsibol naman ay kadalasang nagsisimula sa katapusan ng Pebrero at matatapos sa kalagitnaan ng Hulyo. May dalawang bakasyon—bakasyong pantag-init at bakasyong pantaglamig, bawat panahon ng klase. Kadalasang may dalawang buwan (Hulyo at Agosto) ang bakasyong pantag-init. Samantala, ang bakasyong pantaglamig na sa karaniwan ay may apat na linggo lamang ay isinasabay sa bakasyon ng Pestibal na Pantagsibol o Chinese New Year.

MGA PROGRAMANG MAY DIGRI

  1. Apat na taon ang pag-aaral ng mga estudyanteng undergraduate. Upang matamo ang BA degree, dapat makumpleto ng estudyante ang mga kinakailangang kurso, makasulat ng tesis at makapasa sa oral defense.

  2. Ang mga kandidatong pangmaster ay nag-aaral ng 2 hanggang 3 taon, batay sa iba’t ibang programa. Ang mga estudyanteng dayuhan ay kailangang kumuha ng lahat ng mga kurso na tulad ng mga estudyanteng Tsino. Upang mabigyan ng sertipiko ng pagtatapos at sertipiko ng digring masteral, dapat makumpleto ng estudyante ang mga kinakailangang kurso, makasulat ang tesis at makapasa sa oral defense.

  3. Ang mga kandidatong doktoral ay nag-aaral ng 3 taon. Ang mga estudyanteng dayuhan ay kailangang kumuha ng lahat ng mga kurso na tulad ng mga estudyanteng Tsino. Upang mabigya ang sertipikate ng pagtatapos at digring doktoral, dapat makumpleto ng estudyante ang mga kinakailangang kurso, makasulat ng disertasyon at makapasa sa oral defense.

PROGRAMANG WALANG DIGRI

1.Mga kursong regular: 0.5 hanggang 1 taon, at mapapalawig kung kakailanganin. Makakakuha ng mga estudyante ng sertipiko makaraang makumpleto ang mga kinakailangang kurso sa wikang Tsino o ibang kurso at makapasa ng mga eksam.

2.Mga kurso sa maikling panahon: sa kasakuluyan, ang BFSU ay nagkakaloob lamang ng kurso sa wikang Tsino sa maikling panahon para sa mga dayuhan na gustong mag-aral ng wika’t kulturang Tsino. Sa bakasyong pantag-init, may 3-linggo, 4-na-linggo at 8-linggong kurso ayon sa pagkakasunud-sunod. Sa bakasyong pantaglamig, kadalasang may 4-na-linggong kurso lamang (depende sa bilang ng mga aplikante.) Mula Lunes hanggang Biyernes ang klase. Sa umaga, ang wikang Tsino ay itinuturo at sa hapon naman, ang kulturang Tsino. Bawat linggo, isang biyahe sa lunsod ng Beijing ay itinatakda. Ang mga estudyante ay bibigyan ng ID na pang-estudyanteng-dayuhan ng BFSU kapag pumasok, at sertipiko makaraang makumpleto ang mga kurso.

MGA PROSIDYUR PARA SA APLIKASYON AT ADMISYON

1.Aplikasyon:Kailangang isumite ng aplikante ang kanyang aplikasyon at mga kinakailangang dokumento sa website ng BFSU (http://study.bfsu.edu.cn). Kung mag-e-enroll sa semestreng pantaglagas, kailangang isumite ng mga estudyante ang aplikasyon mula kalagitnaan ng Abril hanggang unang dako ng Hunyo. Kung mag-e-enroll naman sa semestreng pantagsibol, kailangang isumite ng mga estudyante ang aplikasyon mula kalagitnaan ng Oktubre hanggang unang dako ng Enero sa susunod na taon. Susuriin ng BFSU ang mga dokumento ng mga aplikante at hihingi ng karagdagang dokumento kung kakailanganin. Maaaring itsek ng aplikante ang progreso sa website ng BFSU.

2. Admisyon: Kapag tinanggap ang aplikante, magpapadala ang BFSU sa kanya ng notipikasyon ng admisyon at ibang mga dokumento na gaya ng visa application form (JW202) at liham ng pagtanggap para sa mga bagong estudyante. Apat hanggang limang linggo ang kinakailangan para sa admisyon at pagpapadala ng nasabing mga dokumento.

AKOMODASYON

Nagkakaloob ang BFSU ng iba’t ibang uri ng silid sa dormitoryo para pagpilian ng mga estudyanteng dayuhan.

Kung hindi makakatira sa kampus, kailangang makahanap ang estudyante ng ibang matitirahan bago pumasok. Pagdating ng Beijing, kailangan siyang magreport sa lokal na istasyon ng pulis. Bibigyan ng pulis ang estudyante ng sertipiko ng akomodasyon para sa admisyon sa paaralan at aplikasyon para sa bisa. Kung walang sertipiko ng akomodasyon, hindi maaaring magparehistro ang estudyante.

MATRIKULA

PROGRAMA

LEBEL NG EDUKASYON

MATRIKULA

GASTOS SA REHISTRASYON

Edukasyong May Digri
Programa Para Sa Wikang Tsino

Undergraduate

12150 Yuan /Semestre

22150 Yuan/ School Year

400 Yuan


Postgraduate

27000 Yuan/ School Year

800 Yuan

Programa Di-Para Sa Wikang Tsino

BA

26000 Yuan/School Year

800 Yuan


Postgraduate

27150 Yuan /School Year

800 Yuan


Postgraduate Ng

Paaralang Gradwado Ng Pagsasalin At Pagpapakahulugan

30000 Yuan/ School Year

800 Yuan


Progromang Pang-PhD

34000 Yuan/ School Year

800 Yuan

Edukasyong

Walang Digri
Programa Para Sa Wikang Tsino

Kursong Regular

11150 Yuan/ Semestre

21150 Yuan/ School Year

400 Yuan

WELCOME TO OUR BFSU

ONLINE REGISTRATION

it doesn't take a genius to start and also can become the best person

CLICK HERE

No.2 North Xisanhuan Road, Beijing, P.R. China 100089

OFFICE FOR INTERNATIONAL EXCHANGE AND COOPERATION

OFFICE OF CONFUCIUS INSTITUTES

OFFICE FOR OVERSEAS STUDENTS AFFAIRS

GENERAL ADMINISTRATION OFFICE

Copyright@BFSU.Support by ITC