مرکز تحقیقات تاریخ جهان

مرکز تحقیقات تاریخ جهان در سال 2014 تاسیس شده است.

مرکز تحقیقات تاریخ جهان دارای 10 نفر دانشجوی دکترا، 4 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و یک  دانشجوی پست دکترا مشغول به کار در پروژه های پست دکترا  می باشد. دروس ارائه شده شامل: تاریخ ترجمه شده ی چینی؛  مطالعات فرهنگی؛  اندیشه ی غرب در زمینه ی شناخت چین؛ غربی سازی و نو سازی، تاریخ معاصر چین از  منظرتاریخ جهان؛  مسئله پژوهش چین و تاریخ جهان؛  زبان چین در روند تاریخ جهان؛ تحقیقات چین قدیم و تارخ جهان می باشد.

در حال حاضر مرکز تحقیقات تاریخ جهان دارای 5 نفرکادر آموزشی که در میان آنها 2 نفر استاد (استاد راهنمای دکترا)، 1 نفر دانشیار، یک کارشناس خارجی و یک مدیر می باشد.

این مرکز به عنوان یک سازمان تحقیقاتی آموزشی موجود دارای زمینه های پژوهشی مانند بررسی تاریخ جهان، مطالعات منطقه ای و کشوری، پژوهشهای جهان و چین، مطالعات تاریخ عمومی و دیگر زمینه ها می باشد. به راه اندازی طرح ” مرکز اسناد و بایگانی اطلاعات مطالعات تارخ جهان”و طرح انتشار مجلات  ”  چین وتارخ جهان ”  و  ”  کاووش ”  و جمع آوری کتب ” چین وتارخ جهان”، ” مختصری از ترجمه  تاریخ کمبریج” و “کتابخانه ی جهان” پرداخته است.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC