مرکزتحقیقات هنر

مرکزتحقیقات هنردر سال 2011 تاسیس شده که مروج هنر قومیتی در دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن می باشدو نمایانگر ویژگی های برجسته ی هنرهای قومیتی است و با هدف ترویج فرهنگ سنتی چین در سطح جهانی و به منظور پژوهشهای همه جانبه در زمینه ی هنرهای فلکوریک به تاسیس موسسه های تحقیقاتی و دانشگاهی پرداخته است. مرکزتحقیقات هنرحول محور “ظرافت،  ویژ گی خاص ، زبان  خارجی” که خط مشی فکری اداره دانشگاه را تشکیل می دهد می چرخد و با هدف انتشار هنر قومیتی چین در خارج از کشور، برای پرورش اساتید و دانشجویان خارجی کشور های مختلف، کارکنان موسسات خارجی در پکن و مدرسان داوطلب تدریس در خارج موسسه ی کنفوسیوس و گسترش شناخت وتسلط آنها بر اپرای چین (به خصوص معرفی جوهر اپرای پکن)، مهارتهای پایه ای وتئوری های اساسی هنر قومیتی چین و ایجاد یک فضای هنری قوی در دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن پایه گذاری شده است.

غنای محتوایی هنر های قومی چین، پهنه ی گسترده ی زمینه ی تحقیقات را می طلبد، تحقیقات در این زمینه هم  دارای ویژگی خاص خود می باشد و هم محتاج به شناخت عمیق لایه های زیرین فرهنگی است و می بایست مورد تجربه ی عملی قرار گیرد. مرکزتحقیقات هنر دانشگاه مطالعات زبانهای خارجی پکن با تسلط  بر ویژگی های خاص هنر قومی و ساختار حرفه ای از زاویه ی آموزش ،تحقیقات و رسانه به پایه گذاری سیستم علمی نوین هنر های قومی با نشان دادن  برتری ذاتی هنر قومیتی چین و با رعایت ضوابط علمی پرداخته است.

مرکزتحقیقات هنر دارای حق اعطای مدرک کارشناسی ارشد می باشد.در حال حاضر این مرکز دارای 9 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد است. مسیر تحقیقاتی و آموزشی برمبنای انتشار تئاتر سنتی چین به خارج از کشور استوار است. برنامه ریزی درسی آن شامل:رسانه های هنری، تاریخ تئاتر چین و خارج، تاریخ سینمای چین و خارج، زیبایی شناسی ادبی هنری، تئوری هنری، نظریه های ادبی غربی و دروس پایه ای کارگردانی و بازیگری می باشد.

ادغام اصول تئوری با کار عملی پایه های  آموزشی مرکزتحقیقات  هنر را بنا می کند. آموزش تخصصی و عمومی هنری به هم می پیوندند تا کار عملی و تئوری هنری را در آموزش و تحقیقات علمی  بارور ساخته و مدل آموزشی یکپارچه ای از پژوهش و کار عملی را پوشش دهد. دانشجویان کارشناسی ارشد این انیستیتو در پروژه ی ترجمه ی” سری ترجمه ی انگلیسی صد فصلی اپرای کلاسیک پکن” فعالانه شرکت کرده اند. تنگناهای کار عملی و یادگیری آن باعث درک عمیق هنر اپرای چین دانشجویان گردیده است و باعث شده است در سطح هنری و سطح مترجمی تایید صاحب نظران و متخصصان را به دست آورد.

کادر اداری این مرکز 4 نفر کارشناس ،  12 نفر استاد متخصص خارج از دانشگاه ، که در ان میان 14  نفر مدرس و  6 نفر استاد و 2 نفر دانشیار و که در آن میان 8 نفر دارای مدرک دکترا می باشند.  تمام

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC