دانشکده ی زبان و ادبیات چینی

دانشکده ی زبان و ادبیات چینی دارای قدمت تاریخی شصت و چند ساله است،  در حال حاضر دارای گروه آموزشی زبان ادبیات چینی، گروه آموزشی زبان چینی به دانشجویان خارجی و مرکز آموزشی زبان چینی می باشد. گروه زبان چینی مسئولیت مدیریت دانشجویان چینی در مقطع کارشناسی، گروه آموزش زبان چینی به دانشجویان خارجی مسئولیت مدیریت آموزشی به دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی و مرکز آموزش زبان چینی مسئولیت مدیریت آموزش دانشجویان خارجی که سابقه تحصیلی زبان چینی ندارند را برعهده دارند و همچنین این انشکده عهده دار اداره Han   ban “پایگاه گسترش آموزش بین المللی زبان چینی در میان زبانهای مختلف” است که دارای 21 موسسه کنفوسیوس و مسئول آموزش زبان چینی دربیش از ده دانشگاه های خارج از کشور می باشد.

اساتید این دانشکده ازیک تیم متخصص فداکار با تجربه های متنوع و ویژگی های منحصر به فردتشکیل شده اند. در حال حاضر، تعداد 65 استاد تمام، از جمله  32 نفر استاد در سطح بالا،  در میان آنها 32نفر استاد با مدرک دکترا مشغول به کار هستند. بیش از 1500 دانشجوی چینی و خارجی،  بیش از 500 دانشجوی چینی و1000 دانشجوی خارجی از بیش از 40 کشور جهان در این دانشکده مشغول تحصیل هستند.

این دانشکده در حال حاضر در مقطع کارشناسی دو رشته ی زبان و ادبیات  چینی و  آموزش بین المللی زبان چینی را ارائه می دهد. دارای حق اعطای مدرک کارشناسی ارشد در رشته های زبان و ادبیات چینی  و 15 گرایش آموزشی در رشته های زبان چینی و آموزش کاربردی زبان، نگارش چینی، ادبیات تطبیقی و ادبیات جهان، ادبیات باستانی چین، آموزش بین المللی زبان چینی در مقطع کارشناسی ارشد است؛ ودارای دوگرایش آموزشی در دوره ی دکترا در زمینه های مطالعات فرافرهنگی و ادبیات تطبیقی، آموزش بین المللی زبان چینی می باشد، که در این بین مطالعات فرافرهنگی و دکترا ادبیات تطبیقی به عنوان رشته های کلیدی در پکن شناخته شده است.

این دانشکده با هدف تربیت نیروهای بین المللی با مهارتهای عالی در زبان و فرهنگ چینی، دارای سطح بالا و همه جانبه ی زبان خارجی، با متدهای ترکیبی زبانی الگوی آموزشی خاص خود را شکل داده است. دانشجویان  چینی و خارجی با تبادل آزادانه در کنار هم به ایجاد یک محیط آموزشی بین المللی و ترکیب فرهنگهای مختلف که فرهنگ چینی به عنوان بدنه ی اصلی آن به شمار می رود پرداخته اند.

این دانشکده خود را متعهد به غنیمت شمردن فرصتهای پژوهشی، راه اندازی پروژه های تحقیقاتی برای اساتید، سرمایه گذاری روی تحقیقات دانشجویان کارشناسی ارشد دانسته و با راه اندازی سیستم تشویقی برای تحقیقات، راه اندازی انجمن فرهنگی زبان چینی دانشجویان چین و ژاپن،  انجمن دانشجویان  کارشناسی ارشد وبرگزاری سمینارهای علمی سالانه اساتید و یکسری سخنرانی های علمی اساتید چینی و خارجی معروف، در بین دانشکده ها  جو علمی خوبی را شکل داده که ثمرات علمی ممتازی را بوجود آورده است.

تشکیلات تحقیقاتی دانشکده دارای مرکز اطلاعات تدریس بین المللی زبان چینی، مرکز تحقیقات فرهنگ تطبیقی و ادبیات تطبیقی می باشد و مجله های علمی مانند مجله ی “آموزش بین المللی زبان چین”، “سری مجله ی علوم انسانی ”  دانشگاه را منتشر می کند. دارای سایت آزمون” HSK” و “آزمون محاوره ای زبان چینی(، HSKK) ” و “آزمون گواهی معلمان در زمینه ی آموزش بین المللی زبان چینی” می باشد.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC