دانشکده ی مارکسسیم

دانشکده ی مارکسسیم در سپتامبر 2007 تاسیس شد،  نام سابق این دانشکده ” دانشکده ی علوم اجتماعی ” بوده که در ژوئن 2014 نام خود به ” دانشکده ی مارکسیسم” تغییرداده و دارای سابقه ی30 ساله  می باشد.

ساختار تصدی این دانشکده ازشاخه ی اصلی حزب و کارمندان اجرایی حزب دانشکده ها تشکیل شده است و زیر شاخه ی کمیته علمی و کمیته امور دانشکده می باشد. این دانشکده دارای پنج بخش پژوهشی آموزش، 4 مرکز پژوهشی، یک اتاق  اسناد مرجع و دفترامور اجرایی می باشد. وظیفه ی اصلی دانشگاه ارائه ی دروس و دوره های تئوری و ایدئولوژهای سیاسی برای مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا، ایجاد دروس اختیاری به منظورتحقق اهداف آموزشی برای تمام دانشجویان دانشگاه، و همچنین راه اندازی رشته های تحقیقاتی دانشگاهی مرتبط با مارکسیسم می باشد. در حال حاضر دانشکده دارای دوره آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های سوسیالیسم و جنبش کمونیستی بین المللی است و محل تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد در زمینه ی دیپلماسی فرهنگی و روابط خارجی می باشد و تعداد محدودی از دانشجویان می توانند از آموزشهای دیپلماسی فرهنگی ودوره تخصصی جامعه شناسی علمی در مقطع کارشناسی ارشد بهره مند باشند. پرسنل این دانشکده جمعا 16 نفراز جمله 2 استاد، 6 دانشیار، 6 استادیار و 1 کارمند اداری تشکیل شده است.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC