اولین مجلات دانشگاهی "کنفوسیوس بین المللی" (نسخه انگلیسی) منتشر شد و سمینار آکادمیک در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برگذار شد.

发布时间:2022-09-04

در 26 آگوست، " کنفرانس مطبوعاتی مجلات دانشگاهی "کنفوسیوس بین المللی" (نسخه انگلیسی)  و سمینار آکادمیک " به میزبانی مشترک انجمن بین المللی کنفوسیوس و دانشگاه مطالعات زبان های خارجی برگزار شد. لیو یاندونگ، رئیس انجمن بین المللی کنفوسیوس ، سخنرانی کتبی برای کنفرانس ارسال کرد.

چن الی، نایب رئیس انجمن بین المللی کنفوسیوس ، وانگ نیانینگ، ژانگ ژوژی، لی یان، وانگ ژود یان، آن لزه، معاونان انجمن بین المللی کنفوسیوس ، جیا دیونگ، دبیر کل انجمن بین المللی کنفوسیوس، آقای یانگ دان، سردبیر کنفوسیونیسم بین المللی )نسخه انگلیسی(، رئیس دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پ کن و معاون دبیر کمیته حزب کمونیست چین در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن؛ آقای چن روی، م دیر بخش آموزش و انتشارات، گروه علوم اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش؛ خانم وانگ فانگ، دبیر کم یته حزب و رئیس هیئت در مدیره گروه وایان و رئیس موسسه وایان و غیره در این جلسه شرکت کردند. چ ن روی، چن الی، جیا دیونگ و یانگ دان مشترکا از شماره جدید کنفوسیوسیسم بین المللی (نسخه انگلیسی)رونمایی کردند. این جلسه به ریاست ژائو گانگ، عضو کمیته دائمی کمیته حزب و معاون رئیس در دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن برگزار شدکنفوسیونیسم بین المللی مجله مهم فدراسیون بین المللی کنفوسیونیسم است. یک پل مهمی برای ترویج گفتوگو میان تمدنهای کشورهای مختلف، پیشروی نوآوری دانشگاهی، نمایش نتایج تحقیقات برجسته و ایجاد پیوندهای بین مردم است. فدراسیون بینالمللی با د کنفوسیوس نسخه چینی را با همکاری دانشگاه چینگ هوا در ماه مه 2021 عرضه خواهد کرد. انتشار نسخه انگلیسی بیشتر به ترویج بینالمللی افکار کنفوسیوس و فرهنگ سنتی چین میپردازد، خرد چینی و تفکر چینی را برای حل مشکالت و بحرانهای جهان امروزی فراهم می کند و بستری نوآوری ایدئولوژیک و تبادل و بحث را برای کارشناسان و محققان در مطالعه کنفوسیوس و فرهنگ سنتی چینی فراهم می کند


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC