دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن میزبان یک انجمن عالی در مورد مرزهای تئوری و عملی آموزش زبان های خارجی است

发布时间:2022-07-20

در 12 ژوئیه، "فورم عالی آموزش زبان خارجی تئوری و عمل مرزی" به طور مشترک توسط دانشکده زبان انگلیسی دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن و موسسه تحقیقات زبان های خارجی به صورت آنلاین برگزار شد. عضو کمیته دائمی کمیته حزب کمونیست و رئیس معاون دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن آقای سون یوژونگ در این مراسم افتتاحیه شرکت و سخنرانی کرد.

پروفسور دایان لارسن فریمن از دانشگاه میشیگان، پروفسور متیو ای. پوهنر از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، پروفسور ون کیوفانگ از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن، پروفسور وانگ چامینگ از دانشگاه مطالعات زبان ها و تجارت خارجی گوانگدونگ، پروفسور وانگ کیانگ از دانشگاه تربیت مدرس پکن، پروفسور شو جینفن از دانشگاه فناوری چین میانه و پروفسور ژانگ لیان از دانشگاه مطالعات زبان های خارجی پکن به ترتیب سخنرانی را به عنوان "روشنگری و کاربردی نظریه سیستم های پیچیده پویا در آموزش زبان های خارجی " «نظریه اجتماعی و فرهنگی به عنوان جهت گیری توسعه نظریه آموزش زبان دوم»، «تفکرات ارتقای کیفیت و کارایی آموزش زبان های خارجی»، «از تدریس زبان های خارجی به آموزش زبان های خارجی: ساخت و توسعه نظام برنامه درسی زبان انگلیسی برای دوره ابتدایی و متوسطه در دوره جدید" "ترتیب محتوا با ویژگی های چینی با زبانهای خارجی: الزامات آموزش زبان های خارجی در دوره جدید" "تحقیق در مورد ساخت هویت حرفه ای معلمان زبان های خارجی در دانشگاه ها"اراعه دادند و به طور مشترک نظریه و پیشرفت عملی آموزش زبان خارجی جدید ترین جهان را بررسی کردند.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC