رئيس پنگ لانگ از ایسلند و فنلاند بازدید کرد

رئيس پنگ لانگ در راس یک هیأت در تاریخ 20 تا 25 سپتامبر از ایسلند و فنلاند بازدید کردند . آنها از تعدادی موسسه از جمله دانشگاه ایسلند، موسسه زبان ایسلندی، دانشگاه هلسینکی، مرکز انتقال  بین المللی (CIMO) وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ فنلاند و دانشگاه تمپر بازدید کردند . آنها همچنین در انجمن بازرگانی چین- فنلاند شرکت کردند. نتیجه مباحثات  بین هیئت دانشگاه  و روسای موسسات فوق، امضای تعدادی   توافق نامه برای همکاری های آینده می باشد.

آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC