دانشگاه زبانهای خارجی پکن دوره های زبان پشتو را راه اندازی کرد

新增语种新闻配图
دانشگاه زبانهای خارجی پکن  دوره های زبان پشتو را راه اندازی کرد به تازگی یک دوره  انتخابی زبان پشتو به همه  دانشجویان دانشگاه زبانهای خارجی پکن  ارائه شده است . دانشجویان این دوره از دانشکده های مختلف دانشگاه زبانهای خارجی پکن  شامل دانشکده مطالعات آسیایی و آفریقایی ، دانشکده مطالعات بین المللی و انگلیسی  و گروه  ژاپنی هستند . این دوره توسط پروفسور ژانگ مینگ از رادیو بین المللی چین تدریس می شود.
پشتو یک زبان ایران شرقی است و به خانواده هند و اروپایی تعلق دارد . این زبان توسط  پشتون ها تکلم می شود و یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. در پشتو از  الفبای پشتو استفاده می شود که شکلی  تغییر یافته از حروف الفبای عربی است.


آدرس:پکن، منطقۀ های دیان،٢ خیابان سی سان هوان بی لو، دانشگاه مطالعات زبان

ادارۀ روابط و همکاری های بین المللی

ادارۀ موسسه آموزشی کنفوسیوس

ادارۀ دانشجویان خارجی

ادارۀ دانشجویان خارجی

Copyright@BFSU.Support by ITC